مصاحبه اختصاصی محترمه داکتر سیما سمر نماینده خاص رئیس جمهورو وزیر دولت درامور حقوق بشر و روابط بین المللی

روشنی برنامه فارسی رادیویی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی: مصاحبه اختصاصی محترمه داکتر سیما سمر نماینده خاص رئیس جمهورو وزیر دولت درامور حقوق بشر و روابط بین المللی ( درارتباط به اصل ها وحقهای رای دهندگان مطابق کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی )

تهیه کننده ومجری : محمد یوسف عمران

طول برنامه : 15 دقیقه و38 ثانیه

تاریخ تولید : سرطان 1398

 

برنامه را از اینجا بشنوید


بازنشر این مطلب