برنامه چهل و پنجم : قربانیان جنگ و جنایات جنگی

تهیه کننده     : محمدفهیم (صابر)

تاریخ تولید    : ماه حمل 1390

افغانستان کشوریست که درطول تاریخ شاهد جنگ های زیادی بوده البته جنگ ها در افغانستان بیشتر بخاطر رسیدن به قدرت صورت گرفته که گروهای مختلف مردم کشور تلاش کرده اند تا از راه جنگ قدرت حکومت را بدست گیرند که بدبختانه در بسیار موارد دیده شده مردمان بیطرف افغانستان یا ازبین رفته ویاهم خساره مند شده اند . ازبین رفته های یا خسارمند شده هارا قربانیان دوران جنگ مینامند .

درحال حاضر سروی صورت نگرفته که تعداد قربانیان دوران منازعه کشور را دقیق نشان دهد. اما قسمیکه دیده میشود درسراسر افغانستان کمتر خانواده ی دیده میشود که یا بصورت مستقیم یا هم بصورت غیر مستقیم قربانی دوران منازعات نباشند .

قربانیان حکایات مختلفی دارند یعنی همه در یک نوع یا یک شکل حادثه متضرر نشده ویا هم عزیزان شانرا در حوادث مشابه ازدست نداده اند اما تعداد زیادی از قربانیان توقع عدالت دارند و فکر میکنند که ایجاد فضای صلح درکشور بدون تامین عدالت ممکن نیست .

یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید (در حقوق بشردوستانه بین المللی کنوانسیون های ژینوا وجود دارد . این کنوانسیون های چهار گانه صرفآ برای کشور های در حال جنگ در نظر گرفته شده بعضی ها کنوانسیون های ذکر شده را بنام  قانون جنگ میشناسند . کنوانسیون اول درمورد مجروحان و مریضان میدان جنگ .

 کنوانسیون دوم در مورد جنگ های بحریست که دربرگیرنده محروحان و مریضان وکشتی شکسته گان نیروهای مسلح.

 کنوانسیون سوم درمورد اسیران جنگی است که با اسیران جنگنی چگونه برخورد صورت گیرد و کدام حقوق را دارند وچگونه حقوق شان داده شود.

 کنوانسیون چهارم درموردحمایت از مردم است که چگونه در دوران جنگ مردمان ملکی از آسیب جنگ مصئون باشند وصدمه به ایشان نرسد .

البته در پهلوی این کنواسیون ها دو پروتوکول دیگر نیز افزوده شده که تکمیل کننده کنوانسیون های فوق میباشد که این کنوانسیون ها و پروتوکول  از جانب کشورها قابل احترام، رعایت و تطبیق استند .)

 


بازنشر این مطلب