برنامه چهل و ششم : قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت

تهیه کننده     :محمدفهیم (صابر)

تاریخ تولید   : ماه ثور 1390

افغانستان از جمله کشورهایست که بیشترین معلولین دوران جنگ را باخود دارد ، تنها جنگ نه بلکه عوامل دیگر نیز باعث معلولیت بعضی اشخاص در افغانستان شده است .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با سایر نهاد های جامعه مدنی طی دادخواهی های مکرر شان موفق شدند تا قانونی را تحت نام قانون حقوق  امتیازات اشخاص دارای معلولیت بدست بیاورند .

تعداد زیادی از اشخاص دارای معلولیت هنوز هم از موجودیت قانونی در رابطه به حقوق و امیتازات اشخاص دارای معلولیت آگاهی ندارند .

قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت طی مصوبه 156 مورخ28-09_1388 ولسی جرگه تصویب و بعداز توشح جناب رئیس جمهوری بداخل سه فصل چهل ماده درجریده رسمی به نشر رسید .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخصوص بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت بر اساس قوانین افغانستان مکلف بر نظارت تطبیق عادلانه و یکسان قانون میباشد.


بازنشر این مطلب