برنامه چهل هفتم : دموکراسی

تهیه کننده   : محمدفهیم (صابر )

تاریخ تولید  : برج جوزا 1390

افغانستان کشوریست که نظامهای سیاسی مختلفی را طی تاریخ خود تجربه کرده ، درحال حاضر نظام سیاسی کشور افغانستان جمهوری اسلامی است که ریس جمهور براساس نتایج انتخابات یکه شرایط آن در قوانین کشور پیش بینی شده ازجانب مردم انتخاب میگردد که اساسآ این روش یک نمونه از نظام دموکراتیک است .

گفتنی است که دموکراسی بعنوان یک روش در زنده گی ویا درشیوه حکومت داری میشود تعریف های گوناگون داشته باشد ولی در اصل کلمه دموکراسی چی مفهوم میدهد ، در این مورد مردم نظریات محتلفی داشتند اما یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید .( دموکراسی در اصل کلمه یونانی است که از دیمو یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت یا نظام معنی میدهد و تعبیر یا معنی این اصطلاح در زبان دری حکومت مردم توسط مردم برای مردم میباشد که از این روگفته میتوانیم که دموکراسی بیشتر یک روش حکومت داری است که در کشورها عملی میشود .

و قابل ذکر است که دموکراسی یعنی حکومت مردم توسط مردم که در آن قدرت عالی به مردم تعلق داشته و این قدرت مستقیمآتوسط خود مردم یا توسط نماینده های انتخابی آنها که زریعه یک سیستم انتخاباتی ، انتخاب میشوند میباشد .

پایه های اساسی دموکراسی اینست که قدرت حاکمه به مردم ارتباط داشته باشد ،حکومت مبتنی بررضایت مردم باشد ،حکومت اکثریت باشد ،حقوق اقلیت ها مورد احترام قرار گیرد ، انتخابات آزاد عملی شود ،ضمانت برای تامین حقوق بشر وجود داشته باشد ،قانون اساسی دموکراتیک یعنی قانون اساسی یکه بر اساس نظر اکثریت افراد جامعه ساخته شده باشد وجود داشته و مساوات درنظرگرفته شده باشد ، پیگرد قانونی در کشور وجود داشته باشد و محدودیت های قانونی برحکومت ازطرف مردم یا اکثریت آرای مردم در نظرگرفته شده باشد و مشارکت مردم در آن وجود داشته باشد .)


بازنشر این مطلب