برنامه چهل و هشتم : حکومت داری خوب

تهیه کننده      : محمد فهیم (صابر)

تاریخ تولید     :سرطان 1390

انسانها از شروع پیدایش شان دارای حکومت های بوده اند ،البته واضح است که حکومت های اولیه مانند حکومت های فعلی نبوده ،زیرا امروز انسانها برای زنده گی بهتر و تآمین روابط شان قوانین را ساخته اند وبخاطرتطبیق قوانین شان نیازی به حکومت داشته اند .

تعدادی زیاد مردم درمورد حکومت داری خوب و اینکه حکومت داری خوب چی ویژه گی های میداشته باشد معلومات کافی نداشتند

اما یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید (دررابطه به حکومت تعریف های مختلفی صورت گرفته اگر لحاظ قانونی حکومت را تعریف کنیم حکومت به قوه اجراییه گفته میشود که در راس آن ریس جمهورمیباشد که درترکیب حکومت وزرا ریاست های مستقل ، پولیس ،سارنوالی و نهاد های دیگری که عمده تآخدمات را برای مردم عرضه میکنند .

گاهی تمام دولت را مردم بنام حکومت میشناسند چون همین بخش اجراییه بیشتر خدمات را ارائه میکنند تامینات را ارائه میکنند ، عدالت را تآمین میکنند ،برعلیه جرم مبارزه میکنند ،حاکمیت قانون را تآمین میکنند و به مشکلات مردم رسیده گی میکنند و چون بیشتر با مردم در ارتباط استند بعنوان حکومت یاد میکنند .

اما حکومت داری خوب بیشتر به کارایی و موثریت حکومت ها ارتباط میگیرد ، اگر در یک جمله بگویم :عبارت از اینست که تا چی اندازه یک حکومت یا یک دولت مورد قبول مردم است .

زمانی مردم گفته میتوانند که در کشور شان حکومت داری خوب وجود دارد که زن ومرد و تمام اقشارآسیب پذیر کشور نقش و حضور داشته باشند ،حکومت متمایل به اتفاق آرای مردم باشد ،حکومت در کارهای که برای مردم انجام میدهد پاسخ گو باشد ،حساب ده باشد ،شفاف باشد ،موثر و باکفایت باشد ، منصف و فراگیر باشد ، وبتواند که حاکمیت قانون را ایجاد نماید  )

 


بازنشر این مطلب