برنامه چهل نهم : مکلفیت های مدنی افراد جامعه

تهیه کنند ه    : محمد فهیم (صابر)

تاریخ تولید    : اسد 1390

هرچند افغانستان قبل از سالهای جنگ هم در جمع کشور های پیشرفته و صنعتی جهان حساب نمیشد اما جنگ های چندین ساله در این کشور که هنوز هم جریان دارد باعث شد تا قسمت های زیادی افغانستان قسمآ و حتی در برخی موارد کاملآ ویران شود .

مردم میدانند که کشور شان از هر لحاظ ویران شد و اینرا هم گفتند که مردم کشور در قسمت احیای مجدد و یا نگهداری آبادی ها و اینکه مردم در موردمکلفیت های مدنی افراد جامعه بیتفاوت استند .

یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید ( انسان یک موجود اجتماعی است خدواند (ج) انسان را طوری هست کرده که نمیتواند به تنهایی زندگی کند ،تصور کنید اگر طفل کوچکی تولد شود ودریک محلی که هیچ انسان دیگری نباشد اگر بزرگ شود از وی چی ساخته است .

انسانها خواست ها ، نیاز ها و درد ها وخوشی های مشترک دارند و اینا زمانی میتوانند بصورت درست زنده گی نمایند که تمام مشکلات فردی و اجتماعی خود رابا کمک هم شناسایی کرده حل نمایند .)

یک تن دیگر ازمدافعین حقوق بشر میگوید (مهم ترین مکلفیت های مدنی افراد جامعه ، چون در یک نظام شهر وندی زنده گی میکنند همه در قسمت مسایل مدنی مسول استند وزمانی یک جامعه پیشرفت میکند که هر کس منحیث یک شهر وند فعال شود و در مورد مسایل جدی شود .

مثلا در عرصه سیاسی مسولیت های مدنی افراد جامعه اینست که باید در پروسه سیاسی که در حقیقت یک حق سهم گیری یا حق اشتراک را تمثیل میکند سهم بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث یک نهاد ملی و یک ارگان رابط بین جامعه مدنی و دولت  در این مورد و سایر موارد مکلفیت های مدنی افراد جامعه تبلیغات زیادی را از راه های مختلف جهت بلند بردن آگاهی مردم کشور داشته تا مردم از مسولیت ها و مکلفیت های مدنی شان باخبر شده و زنده گی شان بهتر شود البته این همه تنها برای مردم عادی کشور نه بلکه به مامورین دولت ، مامورین عدلی و قضایی ،معلمین ، کارمندان موسسات غیر حکومتی وسایر بخش ها هم بوده. )


بازنشر این مطلب