برنامه پنجاه و یکم : کنفرانس دوم بن

تهیه کننده       :    محمدفهیم (صابر )

تاریخ تولید     :    میزان 1390

سوالات زیادی درمورد چگونگی کنفرانس دوم بن وجود دارد ، مردم نمیدانند که کیها در این کنفرانس شرکت میکنند و معیار شرکت افراد در این کنفرانس چی است و اینکه در این کنفرانس روی کدام موضوعات بحث میشود و این بحث ها چقدر برای آینده اقتصادی ، اجتماعی ، بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مفید خواهدبود .

یکی از مدافعین حقوق بشر به سوالات مردم پاسخ داده میگویند .(کنفرانس دوم بن نشاندهده یک تجمع فکری خواهد بود ، کنفرانس برای یک روز درشهر بن کشور آلمان دایر میگردد . البته از جمله  موضوعاتیکه در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت اینست که حقوق بشر ، بهبود زنده گی مردم و اقتصاد پایدار در افغانستان ایجاد گردد.

کنفرانس اول بن نظر به شرایط و اضاع وقت به بسیار عجله دایر گردیده بود اما این کنفرانس که بخاطر ابراز تعهد درازمدت جامعه بین المللی وفشار بالای دولت افغانستان وفشار بالای جامعه بین المللی که در افغانستان دخالت دارند وارد میشود تا کشور را به سمتی حرکت دهند که در آینده عدالت تامین گردد،به حقوق بشر احترام گذاشته شود ،سطح فقر وبیکاری پاین بیاید و مردم بتوانند اراده شانرا ، توسط خودشان تمثیل کنند ، تدویر میگردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش تسهیل کننده و کمک کننده را برای اعضای جامعه مدنی افغانستان دارد تا اونا بصورت خوبتروبا آماده گی بیشتر در کنفرانس دوم بن اشتراک کنند.)

 


بازنشر این مطلب