حمایت از حقوق اطفال

طرزالعمل کاری

مقدمه :
بخش حمایت از حقوق اطفال ، با در نظر داشت ماموریت وضع شده در محور ماده 58 قانون اساسی کشور و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون بمنظور حمایت وانکشاف حقوق اطفال طرزالعمل کاری بخش خویشرا در چارچوب فوق الذکر به دو قسمت ارتقای حقوق اطفال و حمایت از حقوق اطفال عیار نموده بر اساس ان فعالیت مینماید . طوریکه میدانیم افغانستان از جمله کشور هایست که کنوانسیون حقوق طفل را امضا و خود را مکلف به اجرای ان دانسته است موجودیت اسناد بین المللی در کشور از جمله کنوانسیون حقوق طفل ، امضا و تصویب ان از طرف دولت افغانستان و مکلفیت دولت از تطبیق بهتر کنوانسیون حقوق طفل در کشور نیاز به حمایت و اگاهی بیشتر حقوق طفل به عامه مردم که هنوز هم با روحیه جنگی و اذهان جنگی که دران اطفال و زنان بیشتر صدمه دیده اند ، مواجع اند، یک امر ضروری دانسته میشود تا همه اقشار جامعه از حقوق اطفال آگاهی کامل حاصل نمایند.
اساس حقوقی بخش حمایت از حقوق اطفال :
بخش حمایت از حقوق اطفال طبق ماده 21 قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصوبه شماره (7) مورخ 12/2/1383 در پهلوی سایر بخش های پروگرامی کمیسیون با در نظر داشت پلان استراتیژیک و برنامه عمل کاری، قوانین ملی را با رعایت اصول و پرنسیب های رهنمودی کنوانسیون حقوق طفل و سایر اسناد بین المللی که افغانستان به ان متعهد گردیده است و ارتباط به وضعیت اطفال دارد در تمام اجراات خود مورد استفاده قرار میدهد .
عرصه های فعالیت و طرزالعمل کاری :
آگاهی دهی از حقوق طفل نظارت بر رعایت و نقض حقوق اطفال ایجاد هماهنگی بین ارگان های دولتی و غیر دولتی ارایه پیشنهادات وسفارشات به دولت بخش حمایت از حقوق اطفال فعالیتهای کاری خود را به دو قسمت عمده واساسی ( ارتقای حقوق طفال و حمایت از حقوق اطفال) تقسیم مینماید. و در اجرای ان با توجه به مواد قانون اساسی کشور و رعایت قانون صلاحیت کمیسیون عملی مینماید.
1. ارتقای حقوق اطفال :

الف : نقش آگاهی دهی از حقوق اطفال :
بخش حمایت از حقوق اطفال از جمله وظایف عمده و کلیدی خود میداند تا با آگاه ساختن عامه مردم ازحقوق اطفال از طریق تدویر ورکشاپ ها ، کنفرانس ها ، تدویر میز های مدور، مصاحبه ها و گفتمان ها ، نشر و چاپ اسناد ملی و بین المللی جهت تنویر اذهان عامه به شکل بروشر ، کتاب های اموزشی حقوق طفل ، فلم ها، مقاله ها ، پوسترها و چارت های تبلیغاتی جهت آگاهی حقوق اطفال و رعایت حقوق اطفال را در جامعه انجام دهد. . پروسه آگاهی دهی از حقوق اطفال به اساس پلان ستراتیژیک کمیسیون صورت میگیرد که به اساس ان در پلان ماهانه پیش بینی میگردد، انجام میشود . در ارتباط به آگاه ساختن عامه مردم از حقوق اطفال و پروسه آگاهی دهی اکثرا با تدویر ورکشاپ ها به اساس پیشنهاد و در خواست ارگان های دولتی و غیر دولتی ویاهم طبق پلان ستراتیژیک ورکشاپ ها دایر میگردد برای تدویر ورکشاپها اکثرآبا ترتیب پروپوزل و طی مراحل لوژستیکی با تعداد اشتراک کننده گان درورکشاپ ، استفاده از میتود های مخلف درجریان ورکشاپ ، ارزیابی از ورکشاپ ، تشخیص ترینربه اساس ظرفیت و علمیت و ترتیب گزارش ورکشاپ .از جمله موضوعاتی است که از طرف بخش حمایت از حقوق اطفال رعایت گردیده است . در رابطه به نشرو چاپ مواد نشراتی و تدویر میز های مدور و کنفرانس ها موضوعات متذکره اکثرا در پلان ستراتیژیک پیش بینی میگردد و نظربه حاد بودن موضوع عملی میگردد . پروسه چاپ مواد نشراتی از طریق ترتیب پیشنهاد و طی مراحل ان از طریق ریاست اجرائیوی به مطبعه ارسال میگردد ونظر به حاد بودن موضوع و ضرورت ان تعداد ان مشخص میگردد .مواد متذکره بعد از چاپ برای اشتراک کننده گان در ورکشاپ ها ، برای معلمین در مکاتب ، برای ارگان های عدلی و قضای و پولیس ، و عامه مردم توزیع میگردد . دررابطه به نشر فلم ها اکثرا طرز العمل کاری طوریست که طرف بخش پیشنهادی از طریق ریاست اجرائیوی به بخش مطبوعات ارسال میگردد وازطریق بخش مطبوعات از چندین موسسه فلم سازی نرخ گیری میشود و یک موسسه انتخاب میگردد . بخش حمایت از حقوق اطفال با نشر راپورهای تحقیقاتی در مورد اطفال نیز نقش و مهم و اساسی را در ارتقای حقوق اطفال داشته است . نشر راپور های تحقیقاتی و ارایه ان از طریق رسانه ها خود باعث ارتقای حقوق اطفال درجامعه میگردد . موضوع متذکره درعین زمان که در بخش ارتقاع حقوق بشری اطفال ارتباط میگیرد در بخش حمایت نیز ارتباط دارد که در مورد ان اشاره خواهد شد .
ب : نقش نظارت کننده :
بتاسی از ماده 58 قانون اساسی کشور بخش حمایت از حقوق اطفال نظارت های دوامدار راجهت تطبیق اسناد ملی و بین المللی در رابطه به انکشاف حقوق بشری طفل در ارگان های مختلف ، وزارت عدلیه ، وزارت امور اجتماعی و شهدا و معلولین، وزارت معارف ووزارت صحت انجام داده و وظیفه خود میداند تا از مراکزیکه اطفال در انجا نگهداری میشوند نظارت به عمل اورده در صورت نقض حقوق طفل مسوولین فوری متوجه ساخته میشوند و از حقوق اطفال که در اسناد ملی و بین المللی ذکر گردیده است برای مسوولین تشریح میگردد و تعهد شان را که در اینده عین موضوع تکرار نگردد گرفته میشود . موضوع متذکره هر دو بعد را در بر میگیرد یعنی ارتقای حقوق اطفال و حمایت از حقوق اطفال بنا موضوع در بخش حمایت نیز تشریح میگردد .
ج : نقش هماهنگ کننده :
بخش حمایت از حقوق اطفال در رابطه به بسیج نمودن پروگرام های اطفال با بخش های مربوط کمیسیون ونهاد های بیرون از کمیسیون ، پروگرام های اطفال را با نهاد های ملی و بین المللی هماهنگ مینماید که این هماهنگی ها بیشتر در راستای آگاهی از حقوق اطفال میباشد و از جمله مسوولیت های کلیدی بخش حمایت از حقوق اطفال به شمار میرود . اکثرا این هماهنگی ها از طرف مسولین بخش حمایت از حقوق اطفال با نهاد های بیرون از دفتر صورت میگیرد و یا هم به اثر تقاضای نهاد های بیرون از دفتر جهت آگاه ساختن عامه مردم ورکشاپ ها دایر میگردد همچنان تطبیق موارد ازستراتیژی پلان ازطریق هماهنگ سازی بین نهاد ها و انجوهای بیرونی صورت میگیرد .
د: اصلاحات در قانون اطفال و طرح های پیشنهادی :
رعایت کنوانسیون حقوق طفل و اسناد بین المللی در قوانین ملی از جمله وظایف دولت است تا با رعایت ان قوانین ملی را استندرد سازد . بخش حمایت از حقوق اطفال در رابطه به انعکاس قوانین بین المللی در قوانین ملی پیشنهاد مینماید . در صورت خلا ها در قوانین از جمله در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مواردی را در جلسات مشخص با وزرات عدلیه مطرح ساخته است .
2. حمایت از حقوق اطفال :
بخش حمایت از حقوق اطفال حمایت نیز میباشد ، اطفال مطابق به اساسات و مواد کنوانسیون حقوق طفل با در نظر داشت ( بهترین ها برای اطفال وبا در نظر داشت منافع علیای طفل ) از مواردمختلف چون اسیب پذیری های اطفال ، عدالت برای اطفال ،سهم و اشتراک اطفال ، وضعیت اطفال اعم از اطفال کارگر، معتاد ، قاچاق شده وسؤ استفاده جنسی را با در نظر داشت رعایت قوانین ملی و بین المللی مورد حمایت جدی قرار میدهد. که موارد ان قرار ذیل است :
الف : نظارت
بخش حمایت از حقوق اطفال بر اساس صلاحیت وظیفوی خویش نقش نظارت از وضعیت عمومی اطفال را در ساحه مسؤلیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده دارد. نظارت اکثرا از مراکزیکه اطفال به حکم تحت حجز دران نگهداری میشوند ،اطفالیکه بی سرپرست اند و در پرورشگاه ها بسر میبرند و نظارت از وضعیت اطفال در روی سرک ، اطفال کارگر ، وضعیت اطفال در مکاتب مورد بررسی ونظارت قرار داده میشود . که قرار ذیل است :
نظارت از مراکز اصلاح و تربیت اطفال :
هدف اساسی نظارت از مراکز سلب ازدای اطفال این است تا در وضعیت اطفال تحت حجز بهبود رونما گردد در نظارت از وضعیت معیشتی اطفال ، وضعیت صحی ،وضعیت تعلیم و تریبه ،وضعیت تعلیمی و تربیوی ، نظافت ، حقوق طفل در جریان دستگیری و درکل از وضعیت عمومی این کته گوری اطفال نظارت به عمل میاید. در ختم نظارت، راپوری از وضعیت عمومی اطفال با ذکر مواردی از نقض حقوق اطفال و پیشنهادات اصلاحی به ارگان های مربوط از جمله بخش سمع شکایات و زارت محترم عدلیه تهیه و ترتیب میگردد . در پیشنهدات اکثرا بخاطر رفع مشکلات اطفال در مرکز اصلاح به وزارت عدلیه ارسال میگردد. نظارت از مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سطح کشور صورت میگیرد. مشکلات از مراکز اصلاح ولایات نیز با مسوولین ولایت مربوط و همچنان جهت رفع مشکلات به مقام وزارت محترم عدلیه مکاتیب ارسال میگردد. در رابطه به اطفال متخلف از قانون نظارت ازتطبیق قانون متذکره و پیشنهادات اصلاحی و تحقیق در رابطه به قانون رسیدگی به تخلفات اطفال صورت گرفته است همچنان د ر مورد عدم موجودیت مراکز اصلاح و تربیت که در اکثر ولایات کشور وجود ندارد پیشنهاد صورت گرفته است .
نظارت از پرورشگاه ها :
از پرورشگاه ها درسطح کشور نظارت به عمل میاید از وضعیت صحی ، معیشتی ، غذای ، تعلیم و تریبه و برخورد استادان در داخل پرورشگاه نظارت به عمل میاید و در رابطه مشکلات اطفال در پرورشگاه یک گزارش تهیه میگردد در گذارش مشکلات اطفال و پیشنهادات در رابطه به حل مشکلات نوشته میشود و به مقامات مربوط از جمله به وزارت امور اجتماعی و شهداو معلولین مکاتیب سفارشی ارسال میگردد.
نظارت از وضعیت تعلیم وتربیه اطفال :
در ارتباط حمایت از حقوق تعلیم و تربیه اطفال ، بخش حمایت از حقوق اطفال نظارت های دوامداری را در ارتباط به وضعیت تعلیمی و تربیوی اطفال در مکاتب انجام میدهد و درمورد نقض حق تعلیم و تربیه اطفال در مکاتب مکاتیب سفارشی جهت رفع مشکل به وزارت معارف ارسال میگردد.
هماهنگی بین بخش های کمیسیون و نهاد بیرونی :
در رابطه به حمایت از اطفالیکه حقوق شان نقض گردیده مشترکا قضایای اطفال با بخش نظارت و بررسی و بخش انکشاف حقوق زنان شریک ساخته میشود قضایا اکثرا توسط بخش حمایت از حقوق اطفال ازطریق شکایات واصله به بخش ویا ازجریان نظارت ها دریافت میگردد. در رابطه حمایت اطفال از طریق ارگان های بیرونی بیشتر موضوعات از طریق مجالس هماهنگی که با ارگان های دولتی و غیر دولتی صورت میگیرد اطفال مورد حمایت قرار میگیرند . که میتوان اشتراک در مجالس ماهانه جی ام سی ، سپن ، وایپن را نام برد بخش حمایت از حقوق اطفال در مواردی که در ستراتیژی پلان پیش بینی گردیده با موسسات خارجی یونسف ، اتحادیه حمایه اطفال ، حمایه اطفال سویدن ناروی ، حمایه اطفال امریکا ، حمایه اطفال انگلستان ، حمایه اطفال جاپان موسسه ایفا همکاری و در بیشتر موضوعات با هم همکارمیباشند . از جمله فعالیت ها و همکاری های که صورت گرفته میتوان از براه اندازی تحقیقات درمورد اطفال کارگر ، اطفال متخلف ، چاپ نشرات و بروشر ها که با تفاهم با ادارات و موسسات فوق یاد اوری نمود . بر علاوه با ارگان های دولتی وزارت عدلیه ،وزارت اموراجتماعی و شهداو معلولین ، وزارت جلوگیری ازمواد مخدر ،وزارت امور خارجه ، وزارت امورداخله ووزارت اطلاعات فرهنگ همکاری های متقابل دارند . بخش حمایت از حقوق اطفال با ارگان های فوق الذکر تشکیل کمیته های کاری جدا گانه دارد . اکثرا مشکلات اطفال در مجالس و کمیته های مشخص در وزارت های فوق الذکر و نهاد های غیر دولتی مورد بررسی و حمایت قرار میگیرد . در امر رسیدگی به شکایات ایشان با همکاران بخش زنان ،نظارت و بررسی از تخطی هاو تعلیمات حقوق بشر کمیسیون ذریعه نظارت های متفاوت هماهنگی اجراات ایجابی در زمینه و ارسال مکاتیب رسمی شامل سفارشات لازم اقدام مینماید .این همکاری ها بعضا با نهاد دولتی و موسسات غیر دولتی با در نظر داشت منافع علیای طفل صورت مگیرد . بخش حمایت از حقوق اطفال نظر به ستراتیژی پلان بخش اطفال ستراتیژِی های مشخص را در رابطه به اطفال متخلف از قانون ، اطفال گدا ، اطفال معیوب و معلول ،اطفالیکه مورد استفاده جنسی قرار گرفته اند ، قاچاق و اختطاف اطفال با ادارت دولتی روی دست میگیرد ستراتیژِ ی اطفال در معرض خطر که دران برای همه کته گوری های اطفال پلان عملی ملی ترتیب میگردد بخش حمایت از حقوق اطفال در تطبیق و عملی نمودن ستراتیژی اطفال در معرض خطر که از طرف وزارت اموراجتماعی و شهدا و معلولین اماده گردیده است وظیفه دارد تا پلان ملی اطفال معلول و معیوب را همچنان درمورد ترتیب مقرره برای اطفال گدا و در مورد پلان ملی اطفال در تخلف با قانون با وزارت مربوطه همکاری دارد .
پیشنهادات اصلاحی :
بخش حمایت از حقوق اطفال به اساس نظارت ها و ارزیابی های که از اجراات ارگان های حراست از قانون ، عدلی و قضایی پولیس و معارف و در مجموع بررسی از وضعیت اطفال در کشور پیشنهادات اصلاحی دوامدار را برای رفع مشکلات اطفال به دولت و ارگان های مربوط مینماید .

موادی وجود ندارد

گزارش وضعیت اطفال در افغانستان

تجلیل از روز جهانی اطفال کارگر در پرورشگاه تهیه مسکن شهر کابل


بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل با بر گزاری محفلی در پرورشگاه تهیه مسکن، از اول جون ( روز جهانی اطفال کارگر) گرامیداشت بعمل آورد. محفل متذکره با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط یکتن از اطفال پرورشگاه افتتاح گردیده. سپس سرود ملی کشور توسط تیم ترانه پرورشگاه تهیه مسکن همراه با موزیک بطور زنده اجرا گردید. در آغاز واصل نور مهمند معین امور اجتماعی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدآ و معلولین سر سخن را باز نموده ابتدا روز جهانی اطفال کارگر را تبریک عرض نموده در مورد حق کار ، منع کار اجباری و تحمیل کار شاقه بالای اطفال به استناد مواد 48 و 49 قانون اساسی، ماده 13 قانون کار، اصول اساسی کنوانسیون حقوق طفل بخصوص منافع علیای طفل و حق بقا و انکشاف، بعنوان یک سند الزامی بین المللی، کنوانسیون های138، 182 در مورد شرایط کار و حد اقل سن استخدام در کار، توضیحات مفصل ارائه نمودند. ایشان تجلیل از چنین روز ها را تجدید تعهد مسئولین در امر حمایت از اطفال دانست.


ادامه‌ی مطلب

گزارش سالانه بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل در سال 1392


با ایجاد اداره مؤقت در کشور، وضعیت اطفال نیز رو به بهبودی رفته چنانچه اکنون که بیش از ده سال از عمر این دولت میگذرد، ما شاهد تغییرات مثبت کمی و کیفی در عرصه های مختلف زندگی اطفال افغانستان هستیم. که این تغییرات را میتوان در وضع قوانین، فرامین، پالیسی ها و ستراتیژی های حمایوی از اطفال چون: قانون اساسی، قانون صحت، قانون معارف، قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون کار، ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، ستراتیژی اطفال در معرض خطر، فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین به مناسبت های مختلف، ...دانست. تشکیل نهاد ها و مؤسسات حمایت از اطفال، چون بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مراکز حمایوی اطفال، شبکه محافظتی اطفال و حضور پر رنگ آن در 28 ولایت و 56 ولسوالی غرض رسیدگی به قضایای حمایوی اطفال معروض به خطر و دستاورد های چشمگیر شان در راستای دادخواهی و حل قضایا، تآسیس خارنوالی ها و محاکم اختصاصی اطفال، خانه های امن، پرورشگاه ها، مکاتب، مراکز صحی، کودکستانها، تفریح گاه ها و غیره نیز از دستاورد های این دور به شمار میرود.. که شمه ای از دستاورد ها ذیلآ نگاشته شده است.


ادامه‌ی مطلب

گزارش سالانه بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل در سال 1392


با ایجاد اداره مؤقت در کشور، وضعیت اطفال نیز رو به بهبودی رفته چنانچه اکنون که بیش از ده سال از عمر این دولت میگذرد، ما شاهد تغییرات مثبت کمی و کیفی در عرصه های مختلف زندگی اطفال افغانستان هستیم. که این تغییرات را میتوان در وضع قوانین، فرامین، پالیسی ها و ستراتیژی های حمایوی از اطفال چون: قانون اساسی، قانون صحت، قانون معارف، قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون کار، ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، ستراتیژی اطفال در معرض خطر، فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین به مناسبت های مختلف، ...دانست. تشکیل نهاد ها و مؤسسات حمایت از اطفال، چون بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مراکز حمایوی اطفال، شبکه محافظتی اطفال و حضور پر رنگ آن در 28 ولایت و 56 ولسوالی غرض رسیدگی به قضایای حمایوی اطفال معروض به خطر و دستاورد های چشمگیر شان در راستای دادخواهی و حل قضایا، تآسیس خارنوالی ها و محاکم اختصاصی اطفال، خانه های امن، پرورشگاه ها، مکاتب، مراکز صحی، کودکستانها، تفریح گاه ها و غیره نیز از دستاورد های این دور به شمار میرود.. که شمه ای از دستاورد ها ذیلآ نگاشته شده است.


ادامه‌ی مطلب

گزارش وضعيت حقوق اطفال در افغانستان (حملـسنبله، 1389ه.ش.)

گزارش فعالیت های یک ساله بخش حمایت و انکشاف حقوق


کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل درطی سال 1391 با شرکت در 116 برنامه رسانه ای ( 20 میزگرد، 31 گفتمان، 61 مصاحبه و 4 مناظره)، سطح آگاهی مردم را پیرامون حقوق اطفال طبق شریعت مقدس اسلام، قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی بخصوص کنوانسیون حقوق طفل ارتقآ بخشیدند. به همین ترتیب همکاران بخش حمایت از حقوق طفل دفتر ساحوی کابل نگرانی کمیسیون را در مورد ( تجاوزات جنسی ، قاچاق و اختطاف ، کار شاقه، وضعیت تعلیم و تربیه ، ازدواج اجباری، تلفات و سایر خشونت ها علیه اطفال)، از طریق 58 برنامه تلویزیونی، 54 رادیویی، 3 چاپی و 1 انترنیتی ابراز داشته اقدامات انجام شده دولت و مؤسسات را در امر حمایت از اطفال بسنده نداسته، از مسئولین امور خواستار آن شده است تا در راستای صیانت از حقوق بشری این کتله بزرگ و آسیب پذیر افغانستان طبق قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی باالاخض کنوانسیون حقوق طفل، توجه جدی را مبذول داشته و گام های مثبت و عملی را در زمینه بردارند.


ادامه‌ی مطلب

بروشرو جلوگیری از قاچاق اطفال

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد