حقوق بشر ملکیت خودمان است

ع. امیری

«حقوق بشر ملکیت خودمان است.» عنوان کورس ده روزه بود که توسط بخش تعلیمات حقوق بشر، دفتر ساحوی جلال آباد، برای 21 تن محصلین دانشکده‎های چهارگانه پوهنتون لغمان در تالار تدریسی آن پوهنتون تدویر شد.

کورس با آیات چند از کلامالله مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز و سپس مسئول بخش تعلیمات در رابطه به اهداف و مقررات کورس متذکره به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه داشته، پس از  آن رییس پوهنتون لغمان محترم پوهنمل عبدالصبور غفورزی پیرامون موضوع صحبت نموده چنین گفت: آگاهی از حقوق بشر، از نیازهای مهم زندگی هر‌فرد این سرزمین بوده‌، و هر قشر از جامعه نیاز دارد تا در رابطه به حقوق اساسی خویش آگاهی داشته تا در راستای تحقق آن و احترام‌ گزاری به حقوق دیگران سهم فعال داشته باشند. وی همچنان افزود:

جای بسا مسرت و خوشی است که از سوی آموزگاران متعهد بحث‎های حقوق بشر برای محصلین عزیز ارایه می‎گردد، البته توقع برده می‎شود تا روی موضوعات از زوایای مختلف و به صورت مقایسوی برای شاگردان بحث صورد گیرد، که خواهد گرفت، تا باشد عدم قبول هیچ بحثی را از سوی محصلین در پای این کورس شاهد نبوده و هر مشترک  به نوبه خود حریص و حسود زودتر رسانیدن آن به دیگران باشد.

وی در ادامه علاوه نمود: کمیسیون، از بدو تأسیس پوهنتون لغمان الی اکنون از هیچ همکاری برای تعمیم، حمایت و گسترش حقوق بشر با پوهنتون دریغ نورزیده و در آینده نیز توقع دوام همکاری‎های ایشان را از طریق برنامه‎های مختلف کمیسیون برای محصلین عزیز بیشتر از بیش تمنا داریم.

او در پایان از زحمات بخش آموزش دفتر ساحوی جلال‎آباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قدردانی کرد و با این اداره برای هر‌نوع همکاری تعهد سپرد و نیز آن را در زمینه مسولیت خود دانست تا ارزش‎های حقوق بشر در ولایت لغمان نیز همانند سایر ولایات تعمیم بهتر یابد.

شایان ذکر است که به نمایندگی از کمیسیون، بخش تعلیمات از دوام همکاری‎ها با همه مراکز علمی خصوصا پوهنتون لغمان اطمینان داده و نیز از همکاری‎های بی‎آلایش در عرصه تعمیم، حمایت و گسترش حقوق بشر از ایشان ابراز امتنان و قدردانی نمود.

سپس کارگاه طبق اجندا به پیش رفت که موضوعات ذیل با مشترکین به بحث گرفته شد:

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم و فرهنگ حقوق بشر، حقوق و وجایب اساسی اتباع در قانون اساسی، حقوق اطفال در اسناد ملی و بینالمللی، قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان، حقوق زنان در اسناد ملی و بینالمللی، اعلامیه جهانی و اسلامی حقوق بشر، حق برمحیط زیست و اصول محاکمات عادلانه.

تعداد از اشتراک کنندگان کورس که در شروع مباحث مخالف واژه و موضوعات حقوق بشر بودند الی پایان کورس معتقد شدند که واژه و موضوعات  حقوق بشر مخالف احکام و معتقدات اسلامی نبوده، قناعت ایشان فراهم گردید و نیز بیان داشتند که ذهنیت منفی و سوالات موجود ایشان در رابطه به حقوق بشر طی مباحثات طویل و مقایسیوی با اسلام از سوی آموزگاران چیره دست کمیسیون حل گردید.

باید گفت اینکه بعد از ختم کورس و ایجاد فضای اعتماد، هریک از مشترکین کورس موضوعات مختلف نقض حقوق بشری را با همکاران بخش آموزش شریک ساخته که نمونه بارز آن تشریک موضوع موجودیت فساد اداری (اخذ رشوه) از سوی بعضی کارمندان ملکی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار حین انجام امور بوده، که موضوع با مقام ریاست دفتر ساحوی جلال آباد غرض هدایت به بخش‎های مربوطه برای جلوگیری آن شریک خواهد گردید.

 بناء میتوان گفت از جمله پیامدهای کورس و نمایانگر علاقمندی و اعتماد آنان بالای کمیسیون است.

در پایان کورس ارزیابی نیز صورت گرفت و اشتراک کنندگان پیشنهاداتی نیز داشتند که قرار ذیل است:

  • پیام حقوق بشر (آگاهی حقوق بشری) باید به تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر بیسواد رسانیده شود.
  • چون اطفال و زنان قشر آسیب پذیر جامعه ما اند باید حق اولیت در زمینه آگاهیدهی به آنها داده شود.
  • تعداد برنامههای آموزشی باید افزایش یابد تا پیام حقوق بشر به بخش وسیعی باشندگان جامعه رسانیده شود.
  • از طریق نهادهای تحصیلی و وسایل جمعی باید بعضی از برنامه‎های حقوق بشر که حاوی پیامهای حقوق بشری باشد پخش و رسانیده شود.
  • در تطبیق برنامه‎ها از محصلین رضاکار برای اینکه اکثریت باشندگان همین ولایت اند استفاده صورت گیرد.

کورس با شعار (حقوق بشر ملکیت خودمان است)، توزیع مجموعه قوانین، مجلات ماهوار حقوق بشر و تصدیق نامهها به پایان رسید.


بازنشر این مطلب