کلینک حقوقی، تداوم رابطه کمیسیون با محصلین

عبیدالله امیری

بخش آموزش دفتر ساحوی جلالآباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  طی محفل شکوهمندی، با محصلین کلینیک حقوقی، دفتر بنیاد حقوقی بینالمللی افغانستان (ILF-A) ساختار، اجراأت و جایگاه کمیسیون در نظام حقوقی افغانستان را در میان گذاشتند. این برنامه که مشمول 32 تن (15 زن، 15مرد) محصلین پوهنځیهای حقوق و شرعیات پوهنتون ننگرهار می‌شد با دو تن از مسئولین موسسه فوق، به‌تاریخ 18 دلو سال 1395 در صالون کنفرانسهای دفتر ساحوی جلالآباد ارائه شد.

در ابتدا عبیدالله امیری به نمایندگی از کمیسیون به تمام اشتراک کنندگان خوش آمد گفته و از باز بودن درهای کمیسیون به روی هر یک از علاقنمندان در تمام دفاتر خاصتا دفتر ساحوی جلالآباد اطمینان داده، سپس نماینده دفتر بنیاد حقوقی بین المللی افغانستان آقای عبدالواحد میاخیل از کمیسیون ابراز امتنان و قدردانی نموده افزود: «مشخصۀ ایکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را از سایر ادارات دولتی و غیردولتی متمایز مینماید اجراأت به موقع و به اسرع وقت آنان است، که نمایانگر تعهد کاری کارمندان متعهد کمیسیون در قبال جامعه محروم و رنجدیده کشور عزیز مان است. »

وی همچنان از اجراأت مسلکی و به موقع سایر بخشهای کمیسیون یادآور گردیده و مراتب وعده و احترام  متقابل را به نمایندگی آن دفتر ابراز داشته در اخیر از همکاریهای خستگیناپذیر کمیسیون سپاسگزاری نمود.

پس از آن به موضوعات شامل در برنامه پرداخته شد که معرفی کمیسیون مورد توجه و علاقه اشتراک کنندگان قرار گرفت و در ختم بحث به جواب سوالات موجود نزدشان پرداخته شده و به ایشان در رابطه به سایر موضوعات وضاحت کامل داده شد که سبب اقناع همه شده و از توضیحات ابراز مسرت نمودند.

ضمنا چون اکثریت مطلق شان محصلین صنوف چهارم بودند بیدرنگ بعد از ختم برنامه  از مرکز منابع دفتر دیدار نموده و هریک سراغ منابع موجود در مرکز منابع کمیسیون برای مونوگرافهای خویش که از قبل ثبت پوهنځیهای خود نموده بودند؛ رفته و موجودیت منابع غنی کمیسیون را ابتکار منحصر به فرد کمیسیون دانسته و به گفته محصلین که اولا هیچ اداره دیگری همچو مرکزی را ندارد اگر بعضی مراکز داشته باشند مثل مرکز غنی کمیسیون نخواهد بود.

همچنان سایر محصلین به تحریر مونوگرافهای خود روی موضوعات حقوق بشری توصیه گردیده و نیز مسئول مرکز منابع محترم محبالله صابری از خدمت گزاری به ایشان در سایر روزهای کاری در زمینه مواد و منابع حقوقی کمیسیون وعده همکاری داشته که منجر به خرسندی و وعده همکاری پایانناپذیر محصلین باکمیسیون گردید.

ناگفته نباید گذاشت اینکه، جزوات کمیسیون نیز غرض افزونی بر معلومات حقوقی و حقوق بشری شان به سایر مشترکین توزیع گردید.بازنشر این مطلب