گزارش‌های روزانه بازدید:1259 تاریخ نشر:2017-03-05

جلسۀ در مورد تشخیص و انسجام مدافعان حقوق بشر و حمایت از آنها با دفتر یوناما

عادل عزیزی: دفتر ساحوی گردیز

برای تشخیص انسجام و حمایت از مدافعان حقوق بشر مطابق برنامه عمل کمیسیون به تاریخ 8 ماه حوت 1395 با نمایندگان یوناما در زون جنوب شرق در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر جلسه صورت گرفت.

نخست پوهنیار نوراحمد شهیم رییس دفتر ساحوی ګردیز در مورد طرز کار برای مدافعان حقوق بشر معلومات همه جانبه ارایه کرده و تاکید کرد که در این مورد باید کارهای مشترک و همه جانبه با مراجع و نهادهای زیربط صورت ګیرد.  آقای شهیم اضافه نمود که در ابتدا باید فهرستی از آنها تهیه شود، و بعدا همرایشان جلسه معرفتی و مقدماتی  دایر شود.

سپس محمد بوتیرا نماینده بخش حقوق بشر یوناما در زون جنوب شرق از رییس دفتر ساحوی ګردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر نمود که معلومات همه جانبه در مورد مدافعان حقوق بشر ارایه کرد. وی اضافه نمود که دفتر یوناما حاضر است تا مصارف جلسه ابتدایی با مدافعان حقوق بشر در ولایت پکتیا و خوست را بدوش بګیرد.

در این جلسه فیصله شد تا در ماه مارچ ۲۰۱۷ جلسه مشترک با تعدادی از مدافعان حقوق بشر ولایات فوق دایر شود و روی فهرست دقیق تعدادی از نهادها و افراد مدافع حقوق بشر نیز کار شود. جلسه بعد از ۲ ساعت بحث روی مسایل مختلف حقوق بشری و همکاریهای دوجانبه یایان یافت.


بازنشر این مطلب