گزارش‌های روزانه بازدید:451 تاریخ نشر:2017-11-13

تدویر کارگاه آموزشی آزادی بیان و نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر

گزارش دهنده:  احمدرجاء طهماسی مسئول مطبوعات دفتر ساحوی بامیان

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان کارگاه آموزشی دو روزه‌ آزادی بیان و نقش رسانه‌ها را با اشتراک 29 نفر از خبرنگاران محلی، فعالین مدنی و دانشجویان برگزار نمود. این کارگاه به منظور آموزش موضوعات و مفاهیم حقوق بشری برای خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی دایر گردید که آن‌ها بتوانند موضوعات حقوق بشری را شناسایی و تفکیک نموده و انعکاس دهند.

کارگاه متذکره با صحبت‌های حوا صادقی سرپرست دفتر ساحوی بامیان آغاز گردید. ایشان هماهنگی میان خبرنگاران و رسانه‌ها را با نهادهای جامعه مدنی برای داشتن یک جامعۀ که حقوق شهروندی و ارزش‌های حقوق بشری در آن رعایت شود را لازم دانست و جامعه مدنی و رسانه‌ها را تعمیم دهنده و ترویج کنندۀ فرهنگ دموکراسی برای شهروندان و انعکاس دهنده‌ نیازمندی‌های شهروندان برای حکومت خواند. ایشان همچنین بیان داشت: «شما، خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی با هم هماهنگ باشید چون هماهنگی شما باعث شکل‌گیری فرهنگ حسابدهی و شفافیت در نظام سیاسی کشور می‌گردد.» وی از تمام اشتراک کنندگان خواست که همیشه با دفتر ساحوی بامیان در ارتباط باشند و موضوعات حقوق بشری را بیشتر انعکاس دهند.

 در این کارگاه موضوعاتی مانند: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر با اهداف، صلاحیت‌ها و مأموریت‌ها، مفهوم و مصادیق حقوق بشر، حق آزادی بیان، مشکلات و چالش‌های فرا روی آزادی بیان در کشور، رسانه و خشونت علیه زن، مدافعان حقوق بشر، حمایت از مدافعان حقوق بشر در شرایط دشوار و حق طی مراحل قانونی بحث گردید.

در پایان کارگاه اشتراک کنندگان وعده سپردند که موضوعات حقوق بشری را در فعالیتهای رسانهای شان بیشتر انعکاس دهند و روی قضایای حقوق بشری حساس باشند.


بازنشر این مطلب