گزارش‌های روزانه بازدید:578 تاریخ نشر:2017-11-20

تدویر جلسه شبکه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در ولایت دایکندی

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی در هماهنگی با بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه‌ای شبکه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را با حضور مسئولان ادارات ذیربط، اعضای شورای ولایتی، انجمن رشد معلولین ولایت دایکندی، فعالان مدنی و رسانه‌های محلی به منظور دادخواهی در زمینه حمایت و اهتمام به حقوق اشخاص دارای معلولیت و شناسایی مشکلات فرا راه آنان برگزار نمود.

شبکه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در عقرب سال 1392 به منظور گسترش روابط و ایجاد فضای هماهنگ و تشریک تلاش‌ها و فعالیت‌ها میان ادارت و نهادهای که بر بنیاد "قانون، حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت" مسئولیت دارند و به منظور حمایت و دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت ایجاد گردیده بود.

محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی ضمن ارائه کارکرد های این بخش در مورد اشخاص دارای معلولیت در جریان سالهای قبل مشکلات و چالشهای را که اشخاص دارای معلولیت با آن مواجه اند، مورد بررسی قرار داده و نبود حمایت های لازم؛ تطبیق نشدن قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق این اشخاص را از جمله‌ای عمده ترین مشکلات عنوان نموده است.

آقای وکیلی با اشاره به تعدیلات در ماده های چهارم، فقره (1) ماده هشتم، فقره (2) ماده نزدهم و ماده بیست و چهارم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، از ادارات مسئول خواست تا به مفادات قانونی در زمینه حمایت و اهتمام به حقوق این اشخاص ارج نهاده و مسئولیت های قانونی شان را در این راستا ادا نمایند.

حوا صادقی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی بامیان هدف از سفر به ولایت دایکندی را شناسایی مشکلات افراد دارای معلولیت و اولویت بندی آنها دانسته و از اعضای شبکه خواست تا به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت و تطبیق مفادات قانون حقوق و امتیازات آنان از تلاشها و مساعی مشترک شان کار گرفته و نگذارند به نسبت عدم توجه به مفادات و تصریحات قانونی در این زمینه؛ این قشر آسیب پذیر به باد فراموشی سپرده شوند.

غیرت جواهری رییس شورای ولایتی دایکندی ضمن با اهمیت دانستن نقش آگاهی دهی در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدم تطبیق نشدن قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت را یکی از مشکلات جدی در راستای حمایت حقوق این اشخاص عنوان نموده که به باور وی بی توجهی به قانون سبب شده است تا این اشخاص از حقوق و امتیازات قانونی شان محروم گردند.

عدم توزیع جواز برای آنعده اشخاص دارای معلولیت که از طریق پروسه آزاد و رقابتی به منظور احراز یک پست دولتی کامیاب می‌گردند، توزیع نشدن زمین و نمرات رهایشی از سوی شهرداری نیلی و ریاست شهرسازی و در نظر گرفته نشدن نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت در ساختمانها و اماکن مورد استفاده عامه از جمله مشکلاتی اند که این افراد با آن مواجه اند.

محمد علی رحمانی مدیر ارشاد ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت دایکندی نسبت رویکرد منفی افراد جامعه در قبال افراد دارای معلولیت انتقاد کرده و بر اهمیت گسترش برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در زمینه حقوق اینگونه اشخاص تاکید ورزیده افزدو: "از آنجائیکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور برگزاری جلسات آموزشی و آگاهی دهی از امکانات خوب و معیاری برخوردار اند لذا ضرورت است تا این چنین برنامه ها به منظور ایجاد تغییر ذهنیت افراد جامعه و آگاهی از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار گردیده و گسترش یابند".

در پایان از اعضای رسانه های محلی دایکندی خواسته شد تا در قسمت اطلاع رسانی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت همکاری نموده و برنامه های مختص به این موضوع را دایر نمایند که این موضوع از سوی نمایندگان رسانه های محلی حاضر در جلسه مورد استقبال قرار گرفته و نماینده ریاست ارشاد، حج و اوقاف ابراز آمادگی کرد تا در همکاری با دفتر ولایتی کمیسیون مواد مورد ضرورت را در اختیار رسانه ها قرار داده و نیز برای ملا امامان در سراسر این ولایت اخبار خواهد کرد تا در مورد حقوق افراد دارای معلولیت و احترام به کرامت انسانی آنان صحبت نمایند.

همچنان در این جلسه فیصله شد تا بر بنیاد مفادات قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ریاست های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ معارف و تحصیلات عالی زمینه های ادامه تعلیم و تحصیل رایگان را در نهاد های تعلیمی و تحصیلی خصوصی فراهم ساخته و رییس شورای ولایتی دایکندی وظیفه گرفت تا موضوع توزیع زمین؛ نمرات رهایشی و استخدام افراد دارای معلولیت را در جلسه انکشافی ولایت مطرح نموده و در صورت ضرورت اعضای شبکه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت جلسه‌ای را به همین منظور با مقام ولایت ترتیب خواهد داد تا زمینه های اجرایی مفادات قانونی در خصوص توزیع زمین؛ نمرات رهایشی و استخدام افراد دارای معلولیت تسهیل گردد.


بازنشر این مطلب