گزارش‌های روزانه بازدید:268 تاریخ نشر:2018-04-21

جلسه آموزشی در لیلیه اناث دانشگاه ولایت کندز

دفتر ساحوی کندز

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کندز، جلسه آگاهی‌دهی نیم روزه را با اشتراک 30 تن از دانشجویان طبقه اناث، در رابطه به معرفی کمیسیون، و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در لیلیه اناثیه دانشگاه ولایت کندز دایر نمود.

در جلسه پیرامون اهداف کمیسیون، بخش‌های کاری و وظایف دولت در قبال تأمین حقوق زنان، موارد قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال، اهداف این قانون، حقوق متضررین آزار و اذیت، اتخاذ تدابیر وقایوی ازسوی ادارات، وظایف و مکلفیت و مسئولیت‌های ادارات درقبال تطبیق این قانون توضیحات ارائه گردید.

معاون بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون، رسیدگی به مشکلات و چالش‌های زنان، درخانواده و اجتماع، تأمین حقوق بشری زنان را یکی از وظایف و مکلفیت‌های دولت و نهادهای حمایت کننده زنان در سطح کشور دانسته و از دولت و نهادهای همکار خواست تا در راستای نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری زنان و تطبیق قوانین و مقررات سعی و تلاش نمایند و به مشکلات و چالش‌های فرا راه زنان رسیدگی نمایند.

فرشته دانشجو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کندز، از نبود مصؤنیت اجتماعی فرا راه زنان بهخصوص دانشجویان دانشگاه‌ها شکایت نموده افزود: «با وجود حاکمیت قوانین ملی در حمایت از زنان و دختران امروزه زنان در اجتماع، بازارها و خیابان‌ها مصؤن نیستند و مردم‌سالاری در جامعه سنتی شهر ما حکم فرما شده، اما اکثر خانواده‌ها، خانم‌ها و دختران خود را نمی‌گذارند در چنین شرایط نامناسب تحصیل نمایند».

حمیده مدیر جندر دانشگاه کندز ضمن قدردانی از بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون و منحیث مدافع حقوق بشر و فعال زن در ولایت کندز افزود: حکومت وحدت ملی روند تطبیق موارد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را برای ادارات مکلفیت بخشیده تا ادارات وظایف و مکلفیت‌های خویش را در قبال تطبیق این قانون دریابند و با حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق ذاتی زنان مصدر خدمت به هموطنان شان گردند.

پیشنهادات و سفارشات اشتراک کنندگان:

بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی زنان در ساحات تحت پوشش

ایجاد زمینه‌های اشتغال‌زایی برای محصلین لیلیه اناثیه

ایجاد کورس‌های حرفه و خیاطی برای زنان

زمینه‌سازی و فراهم‌آوری آموزش و پرورش برای زنان بی‌سواد

آگاهی‌دهی مردان جامعه درقسمت ارزش و جایگاه شرعی و قانونی زنان

تدویر جلسات آگاهی‌دهی از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر در مدارس علوم دینی

همچنان در اخیر برنامه معاون بخش زنان دفتر کندز، برای اشتراک کنندگان برنامه اهمیت و نقش آب، راه‌های جلوگیری از مصارف بیجا، و صرفه‌جویی دراستفاده ازآب داشته‌های خویش را شریک نموده سپس تقاضاء گردید تا موضوعات ارائه شده را به خانواده‌ها و سایر دانشجویان انتقال داده تا در مصرف آب و نقش حیاتی آب، از مصرف بی‌اندازه آب جلوگیری نمایند.


بازنشر این مطلب