ملاقات با رئیس جدید ریاست امنیت ملی ولایت هلمند

دفتر ولایتی هلمند

رئیس و همکاران دفتر ولایتی هلمند به تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ با رئیس تازه مقرر شده امنیت ملی در ولایت هلمند ملاقات نمودند.

در این ملاقات عبدالله خالقی آمر بخش نظارت و بر رسی، عبدالمقیم علیزی  آمر بخش آمبودزمن، شیرمحمد منیر آمر بخش تعلیمات  و مسئول دفتر ولایتی هلمند اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدا همکاران همه خود را معرفی نموند وبعدآ مسئول دفتر رابطه کاری با ریاست امنیت ملی را توضع نموه گفتند: «هر دو اداره به منظور بهبود وضعیت شهروندان کشور و ارتقای سطح  فرهنگ حقوق بشری و ترویج آن فرهنگ به همکاری یکدیگر نیاز دارند. همکاران ما گاه‌ناگاه از نظارت‌خانه و وضعیت مظنونین در رابطه به ممنوعیت شکنجه و سایر موارد نقض حقوق افراد و گروها نظارت به عمل خواهند آورد و یافته‌های خویش را با شما شریک و در قسمت رفع مشکل همکاری شما را تقاضا خواهند داشت که امید دریغ نورزید.» باید گفت که رئیس قبلی این ارگان با کمیسیون همکاری و رابطه خوب و قناعت بخش داشت. همان امید واری را از جناب شما نیز آرزو داریم.

انجینیر طاووس رئیس جدیدالتقرر ریاست امنیت ملی آمادگی خویش را به هر گونه همکاری ابراز نمود گفت که رابطه حسنه و نیک را با کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون ادامه خواهم داد. زیرا بنده خودم به حقوق بشر و ترویج آن در جامعه باورمند می‌باشم. هر گاه همه کارمندان تابعت از قانون و حقوق افراد را پیشه نمایند مشکلات کاهش می‌یابد و تغیر مثبت ایجاد می‌شود.


بازنشر این مطلب