گزارش‌های روزانه بازدید:264 تاریخ نشر:2018-05-07

نقش ارگان‌های دفاعی و امنیتی در تأمین حقوق بشر

دفتر ساحوی کندز

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کندز، کارگاه سه روزه‌ای را تحت عنوان (نقش ارگان‌های دفاعی و امنیتی در تأمین حقوق بشر) مورخ  3-5 /2/1397 در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار با اشتراک (31) تن از منسوبین سکتورهای امنیتی و دفاعی از حوزه‌های امنیتی، کندک سرحدی، مدیریت امنیت ملی، اردوی ملی، شخص قوماندان امنیه، آمرین  بخش‌های، تعلیم و تربیه، آمر عقیدتی، اداری، جلب و جذب اوپراسیون و توریزم ولسوالی، در سالون جلسات ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار دایر نمود.

در این کارگاه سه روزه موضوعات چون:

معرفی و کارکردهای کمیسیون، معرفی آمبودزمن، اصول محامکات عادلانه، قاچاق انسان، منع شکنجه، مکلفیت‌های پولیس در رعایت و حمایت حقوق بشر و دیگر موضوعات و مسایل حقوق بشری به بحث گرفته شد.

مل پاسوال عبدالرشید بشیر قومندان امنیه ولایت تخار، اظهار نمودکه: «افراد ما نیاز بیشتر به آموزش دارد به خصوص نظامیان ولسوالی خواجه بهاوالدین که در آنجا پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس سرحدی و امنیت ملی مستقر بوده موثریت برنامه‌های آموزشی کمیسیون باعث ارتقای ظرفیت و رهنمود خوب برای افسران، آمرین بخش‌ها، سربازان در عرصه وظایف و مسولیت‌های شان گردیده بااستفاده از موضوعات و مسایل حقوق بشری آموزش دیده برای تقویت حاکمیت قانون و احترام به رعایت حقوق بشرخواهد داشت.»

عبدالقهار سیالی قومندان امنیه ولسوالی افزود: تمام اشتراک کنندگان طی سه روز باعلاقمندی تمام، موضوعات حقوق بشری را که بالای کارهای عملی و نظامی مایان رول موثر خواهد داشت را با جان و دل گوش داده تعهد می‌نمایم تا از موازین و اصول پیروی نموده و مطابق قوانین کار خواهیم کرد تا هم موثریت ما ثابت گردد و هم رعایت حقوق بشر تأمین گردد.

آمرجنایی قوماندانی امنیه ولسوالی متذکره ضمن تشکری از کمیسیون و ارائه موضوعات مهم حقوق بشری را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی برای تقویت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در نقاط دوردست مهم دانسته از تمام منسوبین دفاعی و امنیتی خواست تامطابق معیارهای ملی و بین‌المللی نیروهای امنیتی و دفاعی فعالیت خود را عیار ساخته تا باشد حقوق زنان و مردان در نقاط دوردست رعایت گردد.

همچنان جمعه‌خان آمر عقیدتی کندک سرحدی اضافه نمود: موضوعات مهم و مثمر که در این سه روز از طرف بخش آموزش‌های حقوق بشر دفتر ساحوی کندز برای مان توضیح و تشریح گردید موضوعات پیشکش شده با شیوه‌های جدید و آموزنده مایان را روحیه داده تا بیشتر از پیش در امر تحقق حق انسانی و جلوگیری از نقض آن داشته باشیم.

قوماندانی امنیه ولایت تخار و مقام ولسوالی خواجه بهاولدین جهت ابراز تمنیات و قدردانی خویش تقدیرنامه‌ها را عنوانی کارمندان کمیسیون اهدانمودند.

در نتیجه ارزیابی اولیه اشتراک کنندگان معلومات در رابطه به موضوعات حقوق بشری 25% و در ارزیابی ثانویه معلوم گردید که اشتراک کنندگان میزان آگاهی شان الی 75% را نشان می‌دهد و رضایت شان از برنامه تا 98% می‌باشد.  

در اخیر تمام اشتراک کنندگان از کمیسیون خواهان ادامه همچو برنامه‌های آموزشی که دربرگیرنده موضوعات و مسایل حقوق بشری باشد برای نیروهای امنیتی و دفاعی علی‌الخصوص ولسوالی‌ها که حاکمیت قانون نسبت به مراکز کمتر است و احساس ناامنی بیشتر می‌باشد؛ شدند.


بازنشر این مطلب