به منسوبین حوزه دوم امنیتی پولیس هلمند قانون منع آزار و اذیت جنسی تشریح گردید

دفتر ولایتی هلمند

مسوول بخش حمایت و توسعه حقوق زنان

بخش حمایت و توسعه حقوق زنان دفترولایتی هلمند به منظورآگاهی  دهی در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال جلسه آگاهی دهی را با اشتراک ۲۵  تن که شامل آمر حوزه ، مدیرجنائی،معلم سوادآموزی و سایر افسران و سربازان پولیس بود به تاریخ ۲۹ جوزا ۱۳۹۷ درحوزه متذکره دایر نمود.

جلسه با تلاوت کلام الله مجید توسط یک تن از اشتراک کننده گان آغاز گردیده بعدا فاطمه عابدی مسوول بخش زنان به ارتباط معرفی کمیسیون ، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و جلوگیری از اختطاف وقاچاق اطفال مفصلا به حاضرین جلسه معلومات ارایه نمود. اشتراک کنندگان جلسه از دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تدویر همچو جلسات اظهار سپاس نموده و تدویر جلسات اموزشی را در اینده نیز تقاضا نمودند. تا از طریق ارایه همچو برنامه های اموزشی از تمامی موضوعات حقوق بشری  اگاهی بیشر حاصل نمایند و همچنان پیشنهاد نمودند که اگر چپتر های این قانون را برایما توزیع نمائید معلم سوادآموزی برایما   هر روز یک ماده قانون متذکره را تشریح نموده و حفظ شود درآن صورت ما می توانیم که قانون متذکره را حفظ نموده و به ان عمل نمایم . و همچنان گفتند که اگر قانون متذکره در مکاتب تشریح شود بسیار مفید است بخاطرئیکه متعلمین مخصوصآ متعلمین اناث مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. اما آنها به هیچ ارگان مراجعه ننموده و شکایت ثبت نمی کند .زیرا در مورد معلومات ندارند.

جلسه به امید صلح سراسری و توزیع عصریه به پایان رسید.


بازنشر این مطلب