گزارش‌های روزانه بازدید:367 تاریخ نشر:2018-07-10

سفر تیم کاری دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار به ولسوالی سپین بولدک

بخش مطبوعات

بهتاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۷مسئولین بخش‌های حمایت از حقوق بشری زنان و اطفال دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار بهمنظور نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان و اطفال و تدویر جلسات آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان و اطفال به ولسوالی سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار سفر نمودند.

تیم کاری روز اول سفر با ولسوال، قوماندان امنیه و سایر مسئولین امور ولسوالی ملاقات نموده و در مورد هدف سفر خود به این ولسوالی به مسئولین امور معلومات داده و خواستار همکاری در رابطه شده که مسئولین امور در این مورد تعهد هر نوع همکاری نمودند.

در جریان این سفر تیم کاری از نظارتخانه، شفاخانه، ارگان‌های عدلی و قضایی، قوماندانی امنیه و از تعداد مکاتب این ولسوالی نظارت نمودند و هم چنان با تعداد از زنان، بزرگان قوم، علمای دینی و مسئولین ولسوالی در رابطه به حقوق اطفال و حق مشارکت زنان و اهمیت اشتراک زنان در انتخابات جلسات آگاهی‌دهی بهطور جدا گانه دایر کردند. همچنان درمورد بهبود وضعیت حقوق بشری اطفال و زنان در این ولسوالی بامسئولین امور صحبت نمودند و تیم کاری بهتاریخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۹۷دوباره به شهر قندهار بازگشت.

 


بازنشر این مطلب