جلسۀ آموزشی در مورد حق تعلیم و تربیه

دفتر ولایتی فاریاب

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی نیم روزه را تحت عنوان «حق تعلیم وتربیه در قوانین ملی و بین‌المللی» بهتاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ با اشتراک (۳۳) نفر از شاگردان لیسه ذکور قریه ده عزیزان ناحیه اول شهر میمنه  برگزار نمود. در این نشست آموزشی مسؤل بخش اطفال دفتر ولایتی فاریاب در رابطه به اهداف و فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و همچنان در مورد حق تعلیم و تربیه طفل در قوانین ملی و بین‌المللی معلومات مفصل ارایه نمود.

اشتراک کنندگان درمورد حقوق بشری اطفال با قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی لازم را کسب نموده و پشنهاد نمودند که کمیسیون چنین نشست‌های آموزشی را بهخاطر بلند بردن سطح آگاهی شا گردان درمورد حقوق بشری شان در آینده‌ها راه اندازی نماید وتعهد سپردند که موضوعات ارایه شده را با اعضای فامیل و در اجتماع شریک سازند.


بازنشر این مطلب