گزارش‌های روزانه بازدید:282 تاریخ نشر:2018-07-29

تدویر کارگاه دو روزه مدافعان و فعالان حقوق بشر در ولایت غور

بخش تعلیمات و مطبوعات

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه دو روزه آموزشی حقوق بشر را برای 29 تن (17 تن ذکور و 12 تن اناث) مدافعان و فعالان حقوق بشر از تاریخ 2 الی 3 اسد 1397 در سالن کنفرانس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار نمود.

کارگاه بهمنظور تطبیق برنامه عمل کمیسیون و نیز برای ارتقای سطح آگاهی مدافعان حقوق بشر در مورد حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر و آشنایی بیشتر با وظایف و مسؤلیت‌های مدافعان که از یک طرف مدافعان در دفاع و حمایت از حقوق بشری بیشتر ترغیب شده و از طرف دیگر با شبکه‌سازی و سازمان‌دهی این افراد هم در حمایت از حقوق بشری در شرایط دشوار  مؤثر واقع خواهند شد و نیز برای حمایت مدافعان حقوق بشر کمک خواهد کرد.

کارگاه با سخنان افتتاحیه مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور آغاز یافت. وی این کارگاه را فرصتی برای توسعه دانش حقوق بشری بین مدافعان حقوق بشر و اقدام مؤثر برای ترویج  فرهنگ حقوق بشر خواند.

در این کارگاه معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وظایف و صلاحیت‌ها، شاخص‌های مدافع حقوق بشر، تخطی و نقض حقوق بشری فراراه مدافعان حقوق بشر، حمایت سازمان ملل متحد از مدافعان حقوق بشر، اعلامیه مدافعان حقوق بشر، حقوق مدافعان حقوق بشر در اعلامیه مربوطه، نماینده خاص سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر در کارهای‌شان چگونه حمایت می‌شوند؛ در سطح کشور، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، معرفی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و محکمه کیفری بین‌المللی در این کارگاه توسط سجاد ساحل، غلام رضا میرزاده و عبدالصمد امیری ارائه شد.

در مورد شبکه‌سازی مدافعان حقوق بشر از اشتراک کنندگان نظر خواهی شد؛ آنها بر این نظر بودند که از تمام اشتراک کنندگان کارگاه تعهد کتبی برای عضویت در شبکه گرفته شود، اهداف و طرزالعمل مشخص برای ساختار و شیوه فعالیت بصورت جمعی و فردی در عرصه‌های حقوق بشری توسط کمیسیون تهیه و ترتیب گردد. کمیته مدافعان حقوق بشر تحت سکرتریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نیز یک تن به عنوان رئیس و دو تن دیگر به عنوان معاون و منشی کمیته از بین اعضاء انتخاب گردد و همیشه این کمیته در امور حمایت و بهبود حقوق بشری  با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت نماید.

طی این دو روز  بحث‌های همه جانبه در مورد حقوق بشر توسط ارائه کنندگان و اشتراک کنندگان صورت گرفت.


بازنشر این مطلب