رعایت حقوق بشری برای منسوبین امنیت ملی حق اولویت دارد

دفتر ساحوی جلال آباد

مورخ 9 و 10 ماه اسد سال 1397 هجری شمسی ورکشاب آموزشی دو روزه از طرف دفتر ساحوی جلال اباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای 30 تن از منسوبین امنیت ملی در مقام ریاست امنیت ملی مرکز پارون تدویر یافت. ورکشاب با تلاوت کلام‌الله مجید توسط یکتن از اشتراک کنندگان افتتاح شد.

سپس ریس امنیت ملی آقای جنرال محمدحنیف به نماینده و اعضای کمسیون  خوش آمدید گفته از خدمات و حضور ایشان ابراز امتنان نمود و به نمایندگی امنیت ملی تعهد همکاری همه جانبه کرد و در اخر افزود در پهلوی شما ما نیز مکلفیت داریم که از  موازین حقوق بشری مردم را آگاه بسازیم تا یک جامعه مرفه و استوار به قانون داشته باشیم.

به تعقیب آن مسئول بخش آمبودزمن آقای حکمت‌الله امین به نمایندگی دفتر ساحوی جلال اباد روی اهداف ورکشاب صحبت‌های همه جانبه نموده و راجع به معرفی کمیسیون، مفهوم حقوق بشر، قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان، اصول محاکمه عادلانه، اصول بشر دوستانه بین‌المللی، اسناد ممنوعیت شکنجه، محکمه جنایی بین‌المللی، پولیس بین‌المللی و حقوق و وجایب اتباع  به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمود و به سوالات اشتراک کنندگان در رابطه به موضوعات فوق‌الذکر پاسخ داد.

ورکشاب طبق اجندا توسط ترینرهای مجرب کمیسیون به پیش برده شد.

قابل یادآوری است که بعد از تطبیق ورکشاب اشتراک کنندگان در باره موضوعات متذکره آگاهی کامل دریافت کردند وایشان وعده نمودند که دیگر منسوبین امنیتی را نیز از موازین حقوق بشری آگاه خواهم ساخت. این ورکشاب با سخنان والی نورستان آقای حافظ عبدالقیوم و توزیع تصدیق‌نامه‌ها به پایان رسید.

 

 

 


بازنشر این مطلب