جلسه فوکس‌ گروپ میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در هلمند

دفتر ولایتی هلمند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی هلمند جلسه فوکس گروپ تحقیق بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان را با حضور ۲۵ تن اشتراک کننده ۱۱ زن و ۱۴ مرد در تالار جلسات دفتر ولایتی هلمند دایر نمودند.

جلسه با تلاوت آیات قرآن مجید و سخنان مقدماتی و توضیحی رئیس دفتر عفیفه معروف آغاز گردید. خانم معروف در مورد اهداف جلسه و راجع به کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض نژادی به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه نمودند، همچنان در رابطه به تعبیض‌های ساختاری اشاره داشتند که در قوانین ملی و بین‌المللی ممنوع اعلام شده است. او از نگاه شریعت اسلامی نیز در این مورد صحبت نمود که تبعیض ممنوع شده و یادآوری نمود که علی رغم صدور اسناد مختلف قانونی اعمال تبعیضات علیه زنان بطور گسترده‌یی ادامه دارد.

اشترک کنندگان جلسه که از اقوام مختلف و اقلیت‌های این ولایت بود در هنگام بحث به گروپ‌‌های 5 تا 7 نفری تقسیم گردیده بودند و هر گروپ به‌ صورت جداگانه روی تمام پرسش‌ها بحث کردند.

یکتن از اشتراک کنندگان جلسه در مورد حقوق اساسی و وجایب اتباع کشور از ماده بیست‌ودوم قانون اساسی افغانستان مثال آوردند که چنین صراحت دارد: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اما دیده میشود که نقض صریح قوانین ملی کشور و تبعیض توسط مامورین دولتی اعم از پایین رتبه و بلند رتبه، تعصبات توسط استادان موسسات تحصیلات عالی در مراکز آموزشی حتا استخدام در نهادهای دولتی و غیر دولتی با تبعیضات متنوع روبرو هستند نه بخاطر نژاد یا زبان  مشخصی، بلکی تبعیض با افرادی صورت میگیرد که وابستگی به اقوام بزرگ نداشته باشند یا معرفت  ندارند و یا هم فقیر هستند، با مشکلات و تبعیضات گوناگون مقابل میشوند که متاسفانه دولت برای جلوگیری یا کاهش چنین تبعیضات کاری انجام نداده است.

در یک بخش از جلسه اشتراک کنندگان مشکلات خود را نیز به جلسه بیان نمودند که قرار ذیل میباشد.

مشکلات افراد دارای معلولیت

- افراد دارای معلولیت با مشکلات در خدمات صحی و تداوی مواجه اند. که قبلا کمیته بین المللی صلیب سرخ (آی سی آر سی) همکاری مینمودند اما فعلا این نهاد ماموریت خود را درین ولایت متوقف ساخته است.

- با وجود مشکلات ولور یا تویانه خیلی گذاف  باز هم نسبت معلولیت کسی حاضر به ازدواج  با انها نمیباشد .

- نبود کار/وظیفه و عدم سهم دهی برای افراد دارای معلولیت در نهاد های دولتی و غیر دولتی.

- عدم داشتن رمپ که معلول برای دریافت حقوق خویش به یک نهاد مراجعه مینمایند چون معلولین نمی توانند به منزل های بالا بروند.

- محروم ساختن معلولین از حق تعلیم  و تربیه و بورسیه های افراد دارای معلولیت توسط ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین.

- نبود فرصت ها  در زمینه مشارکت اجتماعی، از استقلال اقتصادی گرفته تا تشکیل خانواده  و سهم گیری در اقتصاد ملی،  در صورتیکه در تمام جوامع جهان، افراد دارای معلولیت به صورت کامل در بازار کار شامل هستند.

سخنان و نظریات بزرگان اقوام مختلف:

- تبعیض به هر عنوان که معرفی گردد اول از نگاه دین مقدس اسلام رد و قابل تایید نمیباشد، کتاب الله، سنت رسول الله، عقل بشریت و رای خلفای راشدین در صدر اسلام قانون ملی نافذه کشور و قوانین بین المللی آنرا منع قرار دادند، اما با تاسف باید گفت:

- تبعیض و نقض قوانین توسط مامورین دولتی صورت می گیرد  .

- زمینه و فرصت های انکشافات ممکن بوده اما موانع در سطح  بلند مدیریت موجود است.

- در سطح رهبری و زعامت ملی دولت مشکل وجود ندارد، فقط اجرای عدالت و اصل مکافات و مجازات تا حدودی عملی نمیشود.

- تحصیلات وفرهنگ برای کل ملت آماده میباشد اما موانع عمده و چالش امنیت است که فرصت های طلایی را از ملت گرفته.

- برای مردم از طریق کمیسیون و مراکز آموزشی تا حدودی معلومات و آگاهی عامه داده شده اما کفایت نمیکند باید ادامه یابد.

- برای تامین عدالت در سطح کشور باید فرهنگ دولت داری و حکومتداری خوب  رایج شود.

بعد از ارایه نظریات اشتراک کنندگان دعا نمودند به امید آنروزی که در برابر هیچ کسی هیچ تبعیضی نباشد جلسه ختم گردید.

 


بازنشر این مطلب