گزارش‌های روزانه بازدید:303 تاریخ نشر:2018-10-03

تدویر کورس آموزشی ده روزه اصول و اساسات حقوق بشر در بامیان

دفتر ساحوی بامیان

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان کورس آموزشی را به مدت ده روز از تاریخ 24 سنبله الی 5 میزان، تحت عنوان «اصول و اساسات حقوق بشر» برای 27 نفر که شامل علما، دانشجویان و فعالین مدنی بودند برگزار نمود. هدف از تدویر این برنامه ارتقای سطح آگاهی اشتراک کنندگان از موضوعات و مفاهیم حقوق بشری، گسترش و تعمیم ارزشهای حقوق بشر توسط آنها و  ایجاد هماهنگی میان کمیسیون و علما عنوان گردید.

کورس مذکور را محمدضیا فائز سرپرست دفتر ساحوی بامیان افتتاح نمود. وی در بخشی از صحبت‌هایش چنین گفت: گسترش مفاهیم و ارزشهای حقوق بشر تنها وظیفه و مکلفیت کمیسیون نیست بلکه مطابق قانون در ترویج آن ارزشها همه مسئولیت دارند، بناً از شما علما می‌خواهیم که در تعمیم ارزشها و مفاهیم حقوق بشر وظیفه‌ و مسئولیت خویش را ادا نمائید. سرپرست دفتر ساحوی بامیان از علما و اشتراک کنندگان خواست که همیشه با کمیسیون همکار باشند تا با همیاری هم در راستای تحقق اهداف کمیسیون گام‌های موثرتری برداشته شود.

در مدت ده روز موضوعاتی مانند: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق بشر و مصادیق آن، حق آزادی بیان، حقوق بشر و صلح، حق محیط زیست، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت، مشترکات اسلام و حقوق بشر و حق انتخابات شفاف و عادلانه بحث شد. روز اخیر کورس اشتراک کنندگان در مورد نقش علما در ترویج حقوق بشر کارگروپی انجام دادند و همین‌گونه اذعان داشتند که با استفاده از موقف دینی و اجتماعی شان در راستای ترویج حقوق بشر فعالیت نمایند.  

همچنان ارزیابی کارگاه نشان می‌دهد که موضوعات مطروحه برای اشتراک کنندگان جدید و قابل درک بوده و 70 درصد آنها کورس را عالی ارزیابی نموده اند.

در روز اخیر کورس برای اشتراک کنندگان تمام موضوعات بحث شده به صورت چبتر توزیع شد و همین گونه برای هریک شان تصدیق نامه اهدا گردید.


بازنشر این مطلب