گزارش‌های روزانه بازدید:294 تاریخ نشر:2018-10-07

برگزاری جلسه دادخواهی و حمایت از حقوق اطفال در دایکندی

دفتر ولایتی دایکندی

بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی در هماهنگی با شبکه سپن «CPAN» جلسه‌ای را به هدف بررسی مشکلات و چالشهای فرا راه اطفال با حضورداشت اعضای این شبکه در سالن کنفرانس‌ها و جلسات دفتر برگزار نموده است.

محمد حسین حیدری آمر بخش نظارت و بررسی و سرپرست دفتر ولایتی دایکندی ضمن نگران کننده خواندن وضعیت اطفال و ضرورت حمایت از آنها هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به مشکلات اطفالی دانست که در اثر خشکسالی‌ها، جنگ های اخیر در شهر غزنی و فقر اقتصادی از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم گردیده اند.

محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی مشکلات در عرصه حقوق بشری اطفال را یک امر نگران کننده برای تمام دست اندرکاران حمایت از حقوق این قشر دانسته و ابراز نمود که تلاشهای با همی و هماهنگی های بیشتر میان ادارات ذیربط می‌تواند سبب رعایت و تأمین حقوق بشری اطفال گردد.

بخش اطفال در جریان نظارت از حقوق بشری اطفال در ولسوالی میرامور دریافته بود که تعدادی زیادی از دختران در منطقه دهن قل و تزغاب بچه بعد از ختم دوره متوسطه به سبب نبود مکتب لیسه از تعلیم و تربیه محروم می‌مانند.

در این مورد اعضای شبکه فیصله نمودند که نماینده ریاست معارف که در این جلسه حضور داشت این موضوع را با رییس معارف ولایت دایکندی مطرح نموده تا آمریت معارف ولسوالی میرامور ارزیابی های شان را انجام دهد و در صورت امکان زمینه دسترسی دوره لیسه فراهم گردد.

مشکل تعلیم و تربیه نزدیک به 80 طفل از منطقه داله که بر اثر خشکسالی از منطقه شان بیجا شده و این امر سبب شده تا اطفال برای فراگیری دروس شان فاصله‌ای در حدود بیشتر از چهار ساعت راه را طی نمایند نیز مطرح شد.

اعضای جلسه فیصله نمودند تا ریاست معارف این موضوع را پیگیری نماید تا در صورت لزوم با توزیع چند پایه خیمه بصورت موقت مکتب آنها را در جای که آنها مسکن گزیده اند انتقال دهد.

در مورد مشکل آب صحی بیجا شدگان که نیاز به یک تانکر ذخیره آب دارند چنین فیصله شد که این موضوع با ریاست انکشاف دهات مطرح گردد که از طریق برنامه WASH که از سوی موسسه یونسیف تمویل میگردد حل گردد.

در مورد دو طفل که یکی دارای سوراخ قلب بوده و دیگری دارای لب چاکی است چنین فیصله شد که دفتر ولایتی کمیسیون و یا هم شبکه سپن ذریعه مکتوب آنها را به ریاست هلال احمر معرفی نمایند تا باشد که زمینه تداوی آنها فراهم گردد.

 


بازنشر این مطلب