نظارت بر وضعیت حقوق بشری معلولین و معتادین ولایت تخار

دفتر ساحوی کندز

در سفر نظارتی که مسؤول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون به ولایت تخار داشت از مرکز تداوی 40 بستر معتادین، نظارت به عمل آورد.

مرکز 40 بستر معتادین ولایت تخار دارای 18 تن پرسونل خدماتی بوده و در مدت 45 الی 90 روز 40 تن از مریضان معتاد را تحت تداوی قرار داده و با وجود کرایی بودن تعمیر این مرکز، مریضان از امکانات خوبی برخوردار می باشند.

 موجودیت دواخانه مجهز، حمام، کورس سواد آموزی و آلات موسیقی از ویژگی های این مرکز بوده و رفتار خوب داکتران، مشاورین اجتماعی و پرسونل خدماتی، از امتیازات دیگر آن به شمار می رود.

شهاب الدین مشاور این مرکز ضمن قدردانی از نظارت دوامدار کمیسیون در مورد نحوه فعالیت این مرکز گفت: «این مرکز با ظرفیت 40 بستر، در بخش آگاهی دهی اضرار مواد مخدر، مشوره دهی، تداوی معتادین، احیای مجدد معتادین تداوی شده، برگزار نمودن کورس سواد آموزی برای مریضان معتاد در جریان بستر، خدمات سرگرمی برای معتادین شامل بستر و تعقیب معتادین تداوی شده در جامعه خدمات انجام میدهد.»

عبدالاول یکی از مریضان معتاد که 35 روز مرحله تداوی را در این مرکز سپری نموده است، از رفتار کارکنان خدماتی و فعالیت های این مرکز ابراز خرسندی نموده و همکاری بیشتر دولت را در راستای افزایش تعداد بستر و مساعد نمودن زمینه شغل برای معتادین تداوی شده، خواستار شد.

همچنان مسؤول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون در حوزه شمالشرق، با تعدادی از معلولین، مصاحبه انجام داده که آنها از عدم تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت شکایت داشته و دولت را متهم به بی پروایی نمودند.

با وجود فعالیت های کمیته سویدن در راستای ساخت و ساز اندام های مصنوعی، قرضه پول، برگزاری کورس های حرفوی، آموزش خط بریل برای نابینایان و ده ها فعالیت دیگر از سوی دیگر نهاد ها و ادارات، باز هم این فعالیت ها در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین بسنده نبوده و باید از طریق رسانه ها دادخواهی بیشتری صورت گیرد تا ادارات در تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت وظایف شان را به وجه احسن انجام بدهند.

گفتنی است که عدم استخدام معلولین مستعد به کار، نبود راه ویلچر رو، عدم موجودیت تشناب های مخصوص و نبود سهولت های لازم جهت رفع مشکلات معلولین از جمله چالش هایی هستند که تا هنوز دولت و نهاد غیر دولتی به آن توجه جدی مبذول نکرده اند.

 


بازنشر این مطلب