برگزاری كارگاه آموزشی «مدافعان حقوق بشر» از سوی دفتر ولا يتی فارياب

دفتر ولايتی فارياب

بخش تعليمات دفتر ولایتی فاریاب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 4 و5 ماه میزان سال 1397 کارگاه  آموزشی دوروزه را تحت عنوان (نقش مدافعان حقوق بشردرگسترش وحاکمیت قانون) با اشتراک (31) تن از مدافعان ورضاکاران حقوق بشر که شامل (15 زن و 16 مرد ) در تالار کنفرانس این دفتر، برگزار نمود.

كارگاه با تلاوت آياتی  چند از كلام جان بخش الهی توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز گردیده و سپس آقای حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی فاریاب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدید به حاضرین و اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی، در بخشی از سخنان افتتاحیۀ خویش گفت:

«کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان همواره سعی نموده تا درجهت توانمند سازی اقشار مختلف جامعه نقش سازنده داشته باشد وبرنامه امروزی که  تحت نام (نقش مدافعین حقوق بشردرگسترش وحاکمیت قانون) با مدافعان حقوق بشر برگزار گردیده ایجاب می نماید نقش سازنده انها را درجامعه وبین مردم   درک وبدانیم که مدافع حقوق بشرکیست وچیست؟                                                          

مدافعان حقوق بشر  برای توصیف افرادی است که در جهت ارتقاء، ترویج، توسعه و حمایت از حقوق بشر فعالیت می کنند. وظایف  فعال حقوق بشر در گسترش وحاکمیت قانون نقش به سزای دارد   وبایست  فعالیت  انها به دور از اعمال تبعیض امیز و فارغ از هرنوع موضع گیری های سیاسی باشد. بخش بسیار زیادی از فعالیت های مدافعان حقوق بشر را رعایت ، ترویج وگسترش  ازحقوق بشرتشکیل می دهد وباید پیوسته به گذشته درجهت ترویج حقوق بشر نقش برازنده ای را ایفا کنند وداعیه داران راستین درتوسعه وگسترش  از حقوق  بشرباشند وباید نقش برازنده ای را درجامعه ومیان مردم از خود تبارز بدهند.»

گفتنی است که در جريان این كارگاه آموزشی، به همکاری همکاران پروگرامی  ومدافعان حقوق بشر،موضوعاتی چون: «اعلامیه مدافعان حقوق بشر، نقش حقوق بشردرتآمین صلح ، مبارزه باقاچاق انسان درپرتواسناد ملی وبین المللی ، حقوق شهروندی، دادخواهی وروش های دادخواهی، حقوق اقلیت ها وچهارحق وسه اصل انتخاباتی» توسط  خانم پروين "بهمنيار" معاون بخش تعليمات ، بانوسارا قاسمی آمربخش آمبودزمن، آقای شهزاد حکمتی معاون بخش آمبودزمن، آقای استاد رحمت الله صفری ، آقای خال محمد شجاع وآقای نظرمحمداوزتورک مدافعان حقوق بشر در ولایت فاریاب ارایه و علاوه از آن، یک سلسله كار های گروپی و عملی، بحث آزاد و پرسش پاسخ نیز با سهم گیری فعال اشتراک کنندگان، ارائه و پیشکش گرديد.  

در اخیر کارگاه آموزشی "نقش مدافعان حقوق بشردرگسترش حاکمیت قانون" تصدیقنامه هایی نیز از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اشتراک کنندگان کارگاه تفویض گردید. کارگاه متذکره با دعای خیر و آرزوی صلح سرتاسری در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از طریق رسانه های دیداری و شنیداری ولایت فاریاب به نشر رسید.


بازنشر این مطلب