گزارش‌های روزانه بازدید:327 تاریخ نشر:2018-12-02

دادخواهی های موثر ، مبتنی برنتیجه وپاسخگویی نهاد های مربوط درولایت فاریاب!

 

بخش نظارت وبررسی ازتخطیها دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که همواره دردفاع ازاعاده حقوق اساسی شهروندان ،  دادخواهی های موثر ومبتنی برنتیجه را انجام واین بار ،طی اشتراک ،درجلسات متعددی که توسط مقام ولایت فاریاب تدویریافته اشترا ک ویافته های نقض حقوق بشری خویش را درجلسات شریک واز حقوق وازادی های اساسی شهروندان دفاع ودادخواهی می نماید بدین ملحوظ  بتاریخ های  1/8/1397 درجلسه حقوق بشروحاکمیت قانون وجلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان  که بتاریخ 7/8/1397 تحت سرپرستی معاون مقام ولایت فاریاب تدویریافته بود اشتراک  نموده ودرجلسات مذکو ر ، خلاها ، نواقص وسهل انگاری ها ی  ذیل را که درفرا راه متضررین وشاکیان قرارداشته وباعث تخطی حقوق بشری افراد   گردیده بود مطرح وازان دادخواهی به عمل اورد .

1-عدم رسیدگی به قضایایی نقض حقوق بشری زنان  توسط حوزه ها وسمت های پولیس که دربسا موارد مسوولین ذیصلاح  به قضایایی خشونت علیه زنان  رسیدگی درست نکرده  وباعث سرگردانی متضررین خاصتا زنان شده اند  .

 2--سهل انگاری وعدم رسیدگی  به موقع به مشکلات بیجا شدگان داخلی  توسط ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان که عده ای ازاین بیجا شدگان ماه ها سرگردان وبه مشکلات شان رسیدگی نگردیده است .

3-ارسال نشدن  به موقع دوسیه های متهمین توسط مسوولین ریاست مخابرات خاصتا مخابرات  ولسوالی ها که دوسیه ها دروقت وزمان اش  به مراجع عدلی وقضایی انتقال داده نشده  واین تعلل باعث بی سرنوشتی متهمین درمحابس وتوقبف خانه گردیده است  .

 سه موارد فوق از شکایات و یافته های بود که بخش نظارت وبررسی درجریان نظارت واجراات کاری  شان ان را دریافت  و درجلسات متعددی ان  را با مقامات  دولتی شریک وخواهان رسیدگی و پاسخگوی نهاد های مربوطه درزمینه گردیده بود  سرانجام  معاون مقام ولایت فاریاب طی یک تصمیم قانونی وبه موقع  به دادخواهی ها ی فوق الذکرلبیک  گفت و جلسه  خاص  را به منظور رسیدگی به  قضایا و یافته هایی بخش نظارت وبررسی   درمقام ولایت  برگزار  ، روسا وامرین،   قوماندانی امنیه ، ریاست  امور مهاجرین وریاست مخابرات را در جلسه دعوت نموده تا به  قضایا ویافته های دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  که قبلا درجلسات مطرح وازان به عنوان تخطی های حقوق بشری یاد گردیده بود  پاسخگوی نمایند .

 

و روسایی  نهاد های مذکور درجلسه که  بتاریخ 17/8/1397 به ابتکار معاون مقام ولایت فاریاب تدویریافته بود ،  حاضر و درحضورداشت سرپرست دفتر ولایتی فاریاب  پاسخگویی  واظهارداشتند که بعضی مشکلات ها ونواقص را می پذیرند  اما  همواره سعی نموده اند تا به مشکلات قانونی مردم  به وقت وزمان اش رسیدگی نمایند اما  نبود امنیت  وعدم حاکمیت دولت دربعضی مناطق را یکی ازچالش های اساسی خوانده که درفرا راه رسیدگی به مشکلات مردم موانع ایجاد کرده است وضمنا روسای مذکوروعده سپردند که به مشکلات مطروحه ویافته های کمیسیون رسیدگی ومشکلات شاکیان را دراینده  مرفوع خواهند ساخت .

 

 

حمیدالله عظیمی

امرنظارت وبررسی ازتخطیها وسرپرست دفتر


بازنشر این مطلب