گزارش‌های روزانه بازدید:878 تاریخ نشر:2019-02-25

موثریت کمیسیون درجلوگیری از موارد نقض حقوق بشردرسطح ولایت فاریاب

همکاران دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که پیوسته به گذشته فعالیت های مبتنی برنتیجه  را درمطابقت به برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان انجام میدهد که خوشبختانه تاثیرات قابل ملموس را از خود به جا می گذارد ودرمناطق که تحت حاکمیت دولت قراردارد فعالیت هایش متمرکز ودرترویج و نهادینه سازی حقوق بشر ازهیج نوع سعی وتلاش دریغ نمی ورزند

باوجودیکه درسطح ولایت فاریاب جنگ ومنازعات مسلحانه ادامه داشته ودرعین حال بخش ازمناطق،  تحت حاکمیت دولت نمی باشد با انهم موثریت کمیسیون درسطح ولایت فاریاب برجسته  ،ملموس واینکار ناپذیر است  به طور مثال بتاریخ 30/11/1397 جلسه حاکمیت قانون وحقوق بشرکه تحت ریاست معاون مقام ولایت فاریاب تدویریافته بود ودرجلسه مذکور امربخش نظارت وبررسی درحالیکه رییس دفتر وامربخش امبودزمن  نیز حضورداشت اشتراک  وموضوعات ذیل را مطرح وازآن دادخواهی به عمل آورد :

1-وضعیت ناگواراقتصادی یک فامیل ،ازبیجاشدگان داخلی که بنا به منازعات مسلحانه زادگاه اش  واقع ولسوالی قیصار را ترک وبه شهرمیمنه متواری گردیده ، اما ازاینکه مبلغ (3000) افغانی در زادگاه اش بدهکاربوده وتوان پرداخت ان را نداشته دخترخوردسال (13) ساله اش را دربرابر مبلغ مذکور گروگان داده  وفامیل مذکور درعالم پریشانی وبی کسی  محل را ترک ودریک خرابه درشهرمیمنه مسکن گزین می گردند    .

 2- بی سرنوشتی دوتن متهم به شمول یک زن ویک مرد که  دوسیه  نسبتی موصوفین توسط  ستره محکمه جهت رسیدگی به محکمه مماثل به ولایت همجوار( بلخ وسرپل) احاله گردیده ومتهمین مذکور به ولایات مذکور انتقال نشده ودرمحبس فاریاب درحال بی سرنوشتی  به سرمی برند  .

3- نبود اعاشه وامکانات ابتدایی درنظارت خانه های پولیس قوماندانی امنیه .

4- لت وکوب یکتن متهم توسط پولیس مدیریت  مبارزه با مواد مخدر .

  موضوعات فوق الذکر، درجلسه مطرح که  درنتیجه  دادخواهی ، معاون مقام ولایت فاریاب عدم اجراآت ارگان های مربوطه درموضوعات مطروحه  کمیسیون را خلاف قانون خوانده و اظهار داشت که محل گروگان گیری دخترخوردسال  ، تحت حاکمیت دولت نبوده وموصوف دریک اقدام بالفعل ، درقضیه گروگان گیری طفل خوردسال  ،مبلغ  (8000) هزارافغانی برای پدردخترمساعدت نقدی نمود وپدر دختربه محل واقعه رفته وبا پرداخت قرض ، اینگونه دختر خوردسال  ازچنگال گروگیران نجات داده شد   وهکذا   مقدار مواد غذایی را  نیز برای فامیل مذکور مساعدت نمود وازطرف دیگر معاون مقام ولایت درجلسه  مذکور، هدایت داد که موضوعات مطروحه کمیسیون مستقل حقوق بشررا یاد داشت  وشامل اجندایی جلسه امنیتی ولایت بسازند   و موصوف وعده سپرد که از طریق جلسه امنیتی به قضایا ی مطروحه ، رسیدگی ودوتن متهم را ازطریق هوایی به ولایات همجوار انتقال و ضمنا   مشکلات اعاشوی نظارت خانه هایی پولیس را نیز مرفوع خواهند ساخت البته این اولین باری نیست که دادخواهی های کمیسیون با نتایج متوقعه  همراه می شود  البته قبلا نیز به مداخله  دفترولایتی فاریاب کمیسیون درقضایا  ،  پاسخ هایی مثبت ومبتنی برنتیجه داده شده  طوریکه درماه گذشته ،یک مرد ویک خانم  درولسوالی قیصارکه  توسط یکتن ازفرماندهان خیزش   مردمی گرفتار ومدت هفت روزدرمنزل اش  زندانی  نموده بود  وفامیل مذکورین به دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان شاکی ، وموضوع مذکور درجلسه که قبلا  توسط ولایت برگزارشده بود مطرح  ومداخله  نموده بود ، که درنتیجه ، هییتی ازطرف مقام ولایت توظیف وهردوتن را ازچنگال قوماندان مذکور نجات داده ورها نمودند وضمنا مقامات دولتی وعده سپردند که عمل غیرقانونی ، قوماندان مذکور تحت رسیدگی قرارداشته ودرصورت امکان مورد تعقیب عدلی قرارخواهند داد واین نتیجه زمانی بدست امد،  که بتاریخ 13 / 11/1397  زمینه ازدواج دخترخانمی ده ساله با مرد چهل ساله  دربدل (60000) افغانی فراهم وموضوع را دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشربا مدیرمبارزه با جراییم جنایی شریک واز ان دادخواهی نمود  که درنتیجه ، پولیس به قضیه درحالی  مداخله نمود که عروسی دخترخوردسال جریان داشت ومدیریت مبارزه با جراییم جنایی دریک اقدام بالفعل وقانونی ، از عروسی موصوف  جلوگیری نموده ودرمطابقت به ماده (28) قانون منع خشونت علیه زنان ، عاملین قضیه را دستگیر وبه حارنوالی معرفی نمود وبه این شکل دختر از ازدواج غیرقانونی  دخترده ساله  جلوگیری وطفل موصوف نجات داده شد.

 

 

 


بازنشر این مطلب