گزارش‌های روزانه بازدید:866 تاریخ نشر:2019-03-05

تدویرجلسه آموزشي تحت عنوان ( ازدواج های قبل از وقت و پیامد های ناگوار آن ) درولسوالي پشتونكوت ولایت فاریاب.

بخش حمايت وانكشاف حقوق اطفال دفتر ولايتي فارياب ، كميسيون  مستقل حقوق بشر افغانستان  جلسه آموزشي وآگاهي دهي نیم روزه  را تحت عنوان (ازدواج هاي قبل از وقت و پیامد های ناگوار آن) مورخ 08/12/1397  با ا شتراك (35)  تن  از اعضاي شوراي زنان قريه امام صاحب ولسوالي پشتونكوت برگزار نمود.

جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجید توسط يكتن  از اشتراك كننده گان آغاز گرديده ، سپس سونیا « امان » ناظر ساحوی حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب  ضمن خوش آمديد گویی به اشتراك كننده گان در رابطه به فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات مفصل ارایه نمود . متعا قبآ محترمه عزیزه « یعقوبی » آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب در رابطه به اضرار و پیامد های ناگوار ازدواج هاي اجباري  وقبل ازوقت صحبت نموده گفت « امروز در جامعه ما ازدواج هاي زير سن یک  معضله بزرگي است كه مردم با آن دست وپنجه نرم ميكنند واكثرآ اين عمل درقريه جات ومناطق دوردست اتفاق مي افتد.   برمبنای  ماده 70  قانون مدني افغانستان سن ازدواج دختران 16 سال وسن ازدواج  پسران 18 سال تعین گردیده است وهمچنان قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج و نامزدی غیر قانونی را جرم دانسته و به مرتکبین آن مجازات تعین نموده است ، بنأ هيچ كس حق ندارد كه   فرزندان  شان  را در سنین  پائين  به عقد نكاح در بياورند ،اما بد بختانه درافغانستان به دلایل ضعف حاکمیت قانون ، موجوديت ساختار های سنتي ورسم ورواج های ناپسند ، ناامنی و  فقر تنگدستي  سبب شده است كه  آمار ازدواج هاي قبل ازوقت افزايش یابد ».

در فرجام  اشتراک کننده گان موضوعات ارائه شده جلسه را با علاقه مندی کامل دنبال کرده و رعایت آن را ازمكلفيت هاي اساسي خويش دانستند ، آنها ضمن قدر داني ازدفتر ولايتي فارياب كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان  جهت تدوير همچو برنامه هاي آموزشي  تعهد سپردند که موضوعات ارایه شده را به دیگران انتقال و در صورت وقوع قضایای نقض حقوق بشرعلیه زنان و اطفال ارگانهای حکومتی و یا کمیسیون مستقل حقوق بشر را در جریان خواهند گذاشت .

 

 

 

 

      

 

 


بازنشر این مطلب