گزارش‌های روزانه بازدید:589 تاریخ نشر:2019-03-31

جلسه اگاهی دهی توسط بخش حمايت از حقوق اطفال دفتر ساحوی کندهار درکورس آموزشی لنکن ریاست اطلاعات وفرهنگ تدوير گردید

مورخ ۴/۱/۱۳۹۸ به همکاری احمد شاه سعید وحسینه قیومی جلسه آگاهی دهی تحت عنوان (خشونت علیه اطفال و انواع آن) با اشتراک (۳۰) تن شاگردان اناثیه مرکز اموزشی لنکن در صالون جلسات ریاست اطلاعات وفرهنگ تدوير گرديد.

جلسه با آيات چند  قران شریف آغاز گرديد، سپس نخست از همه تعریف طفل و موقف انسانی اش ، تشریح حقوق طفل از نظر شریعت و قوانین نافذه کشور، مشکلات خشونت علیه اطفال و انواع آن در خانواده و مکاتب ، مسؤلیت  والدین و معلمین در مقابل خشونت ، انواع خشونت و رفع خشونت بر اطفال با مثال های زنده بطور کامل درپرده پروجکتورتشریح گردید. در ختم جلسه شاگر دان اناثیه جوان اگاهی حاصل نمودند و وعده سپردند که در مکاتب خويش چيز های آموخته شده را با ساير همصنفیان شريک میسازند، به نمايندگی کورس اموزشی لنکن مسؤل احمدشاه سعید از کميسيون ابراز سپاس و قدر دانی نمودند و همچنين اظهار همکاری در رابطه به همچو جلسات نمودند، جلسه با دعايه خاتمه يافت.

 

 


بازنشر این مطلب