گزارش‌های روزانه بازدید:760 تاریخ نشر:2019-04-15

برگزاری جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» در ولایت بغلان

  جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» با اشتراک 16 نفر ( 10 زن و 6 مرد) به شمول کارشناس بخش جندر مقام ولایت بغلان، سرپرست ریاست امور زنان، مسؤول مرکز حمایوی زنان، دانشجویان دانشگاه، فعالان حقوق زن، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران رسانه های ولایت بغلان به تاریخ 14 حمل سال 1398 خورشیدی در شهر پلخمری، برگزار شد.

  جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی "زنان، صلح و امنیت" با خوانش چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.

آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با عرض خوش آمدید به اشترک کنندگان جلسه فوکس گروپ، در بخشی از سخنان خود گفت:

"سهم گیری فعال و مشارکت معنی دار زنان در همه بخش های زندگی شامل حوزه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه حضور مؤثر شان در روند گفتگو های صلح کشور با مخالفان مسلح دولت و همچنان افزایش میزان دسترسی زنان به حقوق انسانی شان در جامعه، از جمله اهداف و مقاصد اصلی تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره زنان، صلح و امنیت می باشد این تحقیق ملی طی نشست های استماع عامه، برگزاری جلسات فوکس گروپ و خانه پری پرسشنامه های تحقیقی در ولایات کشور از سوی دفاتر ساحوی ولایتی کمیسیون انجام می شود."

  سپس هر یک از اشتراک کنندگان جلسه در برابر پرسش های مربوط به تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» پاسخ های لازم و دیدگاه های جداگانه خویش را یکی پی دیگری بیان نمودند.

   بانو زحل سیفی کارشناس بخش جندر و نماینده مقام ولایت بغلان برداشت خویش از مفهوم صلح بیان نموده گفت:

"صلح یک نیاز مبرم در همه جوامع انسانی بوده و به معنی امنیت، آرامش و زیستن به صورت آسوده خاطر و با همدلی در جامعه است و در کل گفته می توانیم که صلح بستر رسیدن به همه نیازمندی ها و اهداف اجتماعی و اقتصادی انسان ها می باشد."

   به دنبال آن، بانو اورانوس عاطفی مدیر بخش حقوقی و سرپرست ریاست امور زنان ولایت بغلان دیدگاه خود را در برابر پرسش های مطروحه بیان نموده گفت:

"یگانه راه رسیدن به صلح پایدار و عادلانه در افغانستان عبارت از قطع فوری جنگ در میان گروه های درگیر و فراهم سازی زمینه های مشارکت شهروندان به ویژه زنان کشور در روند گفتگو های صلح در عرصه ملی و بین المللی می باشد."

 

   در ادامه برنامه، اشتراک کنندگان جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» از دولت کنونی، مخالفان مسلح دولت، سازمان ملل متحد و کشور های جامعه جهانی خواستند که پیش از همه، آتش بس دایمی را در افغانستان برقرار نموده و با تلاش های مشترک خویش زمینه های تحقق صلح پایدار و عادلانه را به میان آورند.

  گفتنی است که اشتراک کنندگان جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» ولایت بغلان به صورت فشرده خواسته های شان را چنین بیان نمودند:

به نگرانی های زنان کشور در مورد سرنوشت صلح باید توجه شده و همچنان دیدگاه ها و نظریات شان در روند گفتگو های صلح در نظر گرفته شود.

دستاورد های زنان در هژده سال اخیر به ویژه قوانین حمایتی که به نفع زنان از سوی دولت نافذ شده و تطبیق احکام آنها زمینه را برای رسیدن به حقوق بشری شان فراهم نموده است، در روند گفتگو های صلح مورد معامله سیاسی قرار نگیرد.

افزایش نقش سیاسی زنان در کشور و بیشتر شدن سهم و مشارکت آنها در روند گفتگو های صلح.

فرصت های به میان آمده در راستای حمایت از حقوق بشری زنان و دیگر بخش های جامعه، حفظ شوند.

دولت افغانستان بایست با کوشش و تلاش لازم خویش زمینه را برای برقراری صلح پایدار و عادلانه در کشور فراهم سازد تا مردم بتوانند کار و فعالیت انسانی شان را در همه بخش های زندگی انجام دهند.

 

 


بازنشر این مطلب