گزارش‌های روزانه بازدید:418 تاریخ نشر:2019-04-16

برنامه آموزشي دو روزه ( حقوق بشر وحقوق طفل )توسط معلمان به شاگردان مکاتب

برنامه آموزشي  دو روزه( حقوق  بشروحقوق طفل )توسطه معلمان به شاگردان مکاتب، با اشتراک 10 معلم  اناث وذکور مکاتب مختلف  شهر قندهار  در صالون جلسات  دفترساحوی  کميسيون مستقل  حقوق بشر اففانستان  قندهار  از طرف بخش حمايت حقوق اطفال و همکاري بخش آموزش  حقوق بشردرتاریخ های 11 و 12/ 01/1398 تدویر  يافت  . طبق آجندا   ،برنامه با تلاوت چند آيت کلام الله مجيد  آغاز   بعد محترم فخرالدين  فايض سرپرست   دفتر ساحوي کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  قندهار  در سخنان  افتتاحيه خود در رابطه    با اهداف اين بر نامه آموزشي دو روزه  توضيح  ارایه وبیان داشتند : 

 ارزش هاي حقوق بشر و حقوق اطفال متکي با ارزش هاي اسلامي  از طريق شما   معلمان گرامي  که در واقع بهترين  پيغام رسان  حقوق بشر وحقوق اطفال هستيد بيان ميګردد و توقع دارم   طي دو روز اين برنامه با تبادل موضوعات و ارايه معلومات از طريق همکاران ما؛ شما حامي دايمي حقوق بشری اطفال باشيد

 بعداتوضيح  مختصر در مورد تاسيس  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بنابراصول  نامه سال ۱۹۹۳ ميلادي سازمان ملل متحد در پاريس  که به تمام کشور هاي عضو  وظيفه سپرد ه شد تا در چوکات دولت هاي مطبوع  خويش نهاد حقوق بشري ملي را غرض نظارت از وضعيت حقوق بشر ايجاد نمايند .

 موضوعات مندرج آجندا شامل توضيح  مختصر وظايف و صلاحيت هاي کميسيون ، تعريف حقوق بشر و موارد 17 گانه آن  معلومات در مورد ضرورت تصويب کنوانسيون جهاني  حقوق طفل و توضيح وتشريح 41 ماده   ان  در رابطه به حقوق و حفاظت اطفال، طي دو روز    بطور تشريحي ،کار گروپي  وپرسش  و پاسخ  ارايه شد و در اخير  ارزيابي  نتيجه متوقع  بالاي معلمان شرکت کننده   اجرا شده است که خوشبخانه  معلمان شرکت کننده برداشت کافي از حقوق بشر وحقوق اطفال را حاصل نمودند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب