گزارش‌های روزانه بازدید:801 تاریخ نشر:2019-04-23

نظارت از شفاخانه های تداوی معتادین توسط دفتر ساحوی کندز

استفاده زیاد از مواد مخدر نظر به قیمت بلند آن باعث ورشکستگی اقتصاد خانواده های معتادین گردیده و تکرار این عمل در درازمدت باعث مشکلات جدی اقتصادی ایشان در جامعه و خانواده ها می گردد و از لحاظ اجتماعی نیز استعمال مواد مخدر، شیرازه خانواده ها را از هم می پاشاند و در اکثر موارد منجر به جدایی و طلاق همسران می گردد و در عین حال، افراد معتاد به مرور زمان در اجتماع منزوی شده و بار دوش خانواده می گردند و اطفال شان نیز مصروف کار های شاقه و زنان شان بیوه و بیچاره می شوند.

 

   بخش حمایت و انکشاف افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، با در نظرداشت وظایف و مکلفیت های خویش در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین و مریضان معتاد به ولایت بدخشان سفر نموده و در گام نخست از شفاخانه های تداوی مریضان معتاد و بخش های مربوطه آن نظارت به عمل آورده و مصاحبه های را در راستای جلوگیری از این پیده کشنده و مرگ آور با مسولین این مراکز و مریضان داخل بسترانجام داده است.

مسؤول شفاخانه 20 بستر صحت عامه ولایت بدخشان در مورد اعاشه و اباته و اضرار مواد مخدر معلومات ارائه داشته و استعمال مواد مخدر را باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن، بطی ساختن سیستم اعصاب مرکزی، افزایش ضربان قلب، کاهش قدرت تصمیم گیری و ده ها ضرر جسمی و دماغی دانست و از خانواده ها خواست تا متوجه فرزندان خویش باشند و از رفتن آنها در محیط نا مناسب جلوگیری به عمل آورند.

   داکتر مؤظف در شفاخانه لعل بدخشان نیز نظارت های کمیسیون را مفید و ارزنده در راستای بهبود وضعیت مریضان معتاد بیان نموده و عمده ترین عوامل اعتیاد را در دسترس بودن مواد مخدر به شکل آزاد، فقر و بیچاره گی، بیسوادی، بیکار ی، دوستان ناباب، نبود امکانات صحی بهتر، مهاجرت های داخلی و خارجی، خشونت های خانواده گی و لذت کاذب و زود گذر دانست و از دولت و نهاد های همکار خواست تا در ساخت و ساز تعمیر دولتی استندرد و مجهز و با بستر های زیاد اقدام جدی نمایند تا مریضان معتاد تحت تداوی قرار گرفته و از افزایش تعداد معتادین جلوگیری به عمل آید.

نورمحمد یکی از مریضان داخل بستر که ده سال را با استعمال مواد مخدر در کشور های خارجی سپری نموده و از کردار خویش نادم و پشیمان است، تعهدات دولت را در قبال تداوی مریضان معتاد و راه های جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر را ضعیف بیان نموده  ودولت را متهم به بی پروایی در جمع آوری معتادین جهت تداوی و حمایت از حق صحت شان نمود. مریض داخل بستر از تداوی پرسونل خدماتی و اعاشه و اباته اظهار خوشی نموده و از کم شدن پول مصرف روزانه که قبلاً 140 افغانی بوده و اکنون به 80 افغانی تنزیل نموده است، اظهار نگرانی کرد.

وی حق صحت و برخور داری از نعمت صحت را یکی از حقوق اساسی شهروندان و به خصوص مریضان معتاد دانست و بر افزایش شفاخانه ها و تعداد بستر ها تاکید داشت.

 

   گل چراغ معتاد مریض دیگر شفاخانه لعل بدخشان از نبود میدان های ورزشی، شفاخانه های استندرد و ادویه با کیفیت و بیکاری شکایت نموده و از دولت خواست تا با ایجاد فابریکات و مؤسسات تولیدی زمینه کار و مصروفیت سالم را برای معتادین صحت یاب شده فراهم نماید تا که آنها دوباره به این پیدیده شوم، رو نیاورند.

   در این سفر، در شهر فیض آباد ولایت بدخشان بر علاوه نظارت ها و حمایت ها، به تعداد 30 قطعه فورم نظارت از وضعیت حقوق بشری اشخاص معتاد، ثبت و در مورد نحوه فعالیت های ادارات با مریضان معتاد بحث صورت گرفت.

   قابل یاد آوری است که نظر به گفته مسؤولین مراکز تداوی و مؤسسات، به تعداد 30000 هزار معتاد در مرکز و ولسوالی های این ولایت وجود داشته و تنها 5 مرکز تداوی در شهر فیض اباد و دیگر ولسوالی ها وجود دارد که نظر به افزایش معتادین تعداد این مراکز، اندک دانسته شده است.

 

 


بازنشر این مطلب