گزارش‌های روزانه بازدید:523 تاریخ نشر:2019-04-23

برگزاری نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز

   نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» با اشتراک 12 تن ( 10 زن و 2 مرد) شامل مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، دانشجویان دانشگاه، استادان معارف و استادان مؤسسه عالی تربیه معلم به تاریخ 28 حمل سال 1398 خورشیدی، در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز برگزار شد.

  نشست فوکس گروپ با خوانش آیاتی از قرآن مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان و با سخنان آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی ولایت کندز  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آغاز گردید

  آقای فطرت در بخشی از سخنان خویش با عرض خوش آمدید به اشترک کنندگان نشست فوکس گروپ تحقیق ملی، گفت:

"زنان و مردان دو بال پرواز فرشته انسانیت هستند و بنابر این باید دوشادوش یکدیگر خویش زندگی آبرومندانه داشته و به کرامت و شخصیت انسانی همدیگر شان ارج و احترام بگذارند.  

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش کرده است که با برگزاری برنامه های مختلف تحقیقی زمینه را برای شناخت حقوق اساسی شهروندان به ویژه گروه های اجتماعی آسیب پذیر از جمله زنان، فراهم سازد و این برنامه های تحقیقی توانسته است بشتر مناسبی برای بلند رفتن میزان آگاهی شهروندان از حقوق بشری شان باشد.  البته تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت نیز یکی از این برنامه ها بوده و گامی در راستای مشارکت گسترده زنان در روند گفتگو صلح با گروه های مخالف دولت است که از طریق برگزاری برنامه های نشست استماع عامه، جلسات فوکس گروپ و مصاحبه های فردی با پرسشنامه ها انجام می شود."

  سپس پرسش های مربوط نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» برای هریک از اشتراک کنندگان مطرح شده و هرکدام شان، پاسخ ها و دیدگاه های مربوط خویش را پیرامون پرسش ها بیان کردند.   اشتراک کنندگان نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز از دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که به حقوق بشری زنان احترام گذاشته و زمینه مشارکت گسترده زنان را در روند گفتگو های صلح فراهم نموده و از ضایع شدن دستاورد های 18 سال اخیر جلوگیری نمایند.

   اشتراک کنندگان نشست، از مخالفین مسلح دولت خواستند که آتش بس دایمی را در کشور قبول نموده و دست از هرگونه مخالفت بردارند و همچنان از سازمان ملل متحد و کشور های جامعه جهانی مطالبه کردند که روند گفتگو های صلح افغانستان را ضمانت اجرایی نموده و به حیث ناظرین بی طرف بر اساس اصول و میثاق های بین المللی نظارت نمایند.

   گفتنی است که اشتراک کنندگان نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز، به طور فشرده خواست های خویش را چنین برشمردند:

  1. برقراری آتش بس دایمی در میان گروه های درگیر جنگ به منظور تحقق صلح دوامدار در افغانستان.
  2. دفاع از دستاورد های 18 سال اخیر کشور به ویژه حقوق زنان و دیگر ارزش های مدنی و دموکراتیک.
  3. فراهم ساختن زمینه های سهم گیری بیشتر و مشارکت فعال زنان در روند گفتگو های صلح کشور.
  4. همکاری سازمان ملل متحد و کشور های مهم جامعه جهانی در راستای بین الافغانی شدن گفتگو های صلح.
  5. حفاظت از ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان و دفاع از حقوق اساسی شهروندان.

 

 


بازنشر این مطلب