گزارش‌های روزانه بازدید:883 تاریخ نشر:2019-04-27

( نشر یافته‌های مقدماتی تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت )

مقدمه

با آنکه زنان افغانستان در  بیشتر از یک‌ونیم دهة گذشته با تلاش‌های پیگیر و دوامدار و قربانی‌های فراوان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستآوردهای چشم‌گیر داشته‌اند، اما هنوز با چالش‌ها و مشکلاتی جدی مواجه‌ بوده و از میزان بالای آسیب‌پذیری رنج می‌برند. یکی از قربانیان اصلی مخاصمات مسلحانه در افغانستان زنان هستند، ادامه جنگ منجر به نقض حقوق بشری تمام شهروندان کشور خصوصاً زنان می‌گردد.

با توجه به نکتة پیش گفته، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان « تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت» را به منظور بررسی پیامدهای منفی و ناگوار جنگ بر زندگی زنان، ارزیابی میزان دسترسی زنان به حقوق بشری شان، دریافت دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و مطالبات زنان در قبال روند صلح در کشور راه اندازی کرده‌است. این تحقیق ملی از تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۹۷ آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

برای در یافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید 


بازنشر این مطلب