گزارش‌های روزانه بازدید:714 تاریخ نشر:2019-05-15

نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در ولایت بغلان

نظارت از وضعیت حقوق بشری، ثبت فورم های نظارتی، حمایت و دادخواهی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین؛ یکی از وظایف و مکلفیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و بر مبنای همین هدف و مکلفیت است که آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز به ولایت بغلان سفر نموده و در راستای تطبیق و رعایت کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق و امتیازات معلولین کشور ضمن نظارت ها و حمایت ها با رؤسای ذیربط دولتی و نهاد های همکار، بحث و تبادل نظر به عمل آورد.

   آقای حاجی صبور آمر اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان طی صحبت خویش تعداد معلولین و ورثه شهدا را در ولایت بغلان بیش از ده هزار نفر دانسته گفت : که در قدم نخست، معلولین نظامی از حقوق شان مستفید شده و در قدم های بعدی معلولین ملکی و ورثه شهدا نیز به حقوق و امتیازات خویش در طول سال 1397 خورشیدی رسیده اند و فقط تعداد اندک معلولین و ورثه شهدا بنابر نبود بودجه و عدم تهیه اسناد دقیق از حقوق شان مستفید نگردیده اند.

آمر اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان توزیع کمک های بشری و خودکفایی و به پا ایستادگی معلولین را یکی از حقوق اساسی معلولین و ورثه شهدا دانسته و از توزیع بیش از 25 تن گندم از سهمیه 7 فیصدی مقام ولایت بغلان برای معلولین خبر داده گفت:  که 102 نمره زمین نیز در سال های گذشته برای معلولین مستحق در دشت کرکر شهر پلخمری توزیع شده و تعدادی از ورثه شهدا و معلولین مستعد را نیز این اداره به دانشگاه های خصوصی و ادارات دولتی جهت آموزش و کار معرفی نموده است.

آقای محمد، رئیس اتحادیه جانبازان و آقای سید معصوم رئیس اتحادیه معلولین ولایت بغلان فعالیت های انجام شده را در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین و ورثه شهدا بسنده ندانسته و از عدم موجودیت آسایشگاه برای معلولین بی خانه و بی کس، عدم توزیع معاش ها به وقت و زمانش، کمبود توزیع نمرات زمین و توزیع کمک های بشری و نبود وسایل و اندام های مصنوعی شکایت نموده و بی پروایی دولت را در قابل معلولین گناه نا بخشودنی، دانست.

این رؤسا که پا های خویش را در جریان جنگ در قطعات نیرو های امنیتی از دست داده اند و به نمایندگی از معلولین صحبت می نمودند، از دولت خواستار کمک های بشری و ایجاد اسایشگاه ها در سطح ولایت و ایجاد مؤسسات همانند کمیته سویدن جهت ساخت و ساز اندام های مصنوعی و وسایل همانند ویلچیر و آموزش حرفه شدند.

آقای سید قمر یکی از معلولین در جریان مصاحبه و ثبت فورم های نظارتی با مسؤول بخش افراد دارای معلولیت، ضمن سپاس از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری و آگاهی دهی های لازمی، تطبیق مواد کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق و امتیازات معلولین را گام مثبت در جهت زندگی بهتر و مرفه معلولین دانسته و از دولت خواست تا زمینه کار و شغل مناسب را برای شان مهیا نماید تا آنها نیز همانند دیگر افراد جامعه خودکفا شده و به پا ایستند.

  همچنان به تعداد 16 تن از معلولین در جریان مصاحبه و ثبت فورم های نظارتی، از نبود وسایل کمکی مناسب و سهولت ها در ساحه کاری، نبود کورس های آموزش فنی و حرفوی و قرضه های کوچک، نبود تشناب های مخصوص برای اشخاص دارای معلولیت در ادارات و گوشه و کنار شهر، نبود مواد اموزشی لازم برای معلولین نابینا، دوری شفاخانه ها و کلینیک ها از منازل شان، زمینه های ورزشی مناسب، نبود راه آسان و مایل در کلنیک ها و اماکن و ادارات، اقتصاد خراب و مشکل تداوی شکایت نموده و دولت را متهم به بی پروایی در مقابل آنها نمودند.

قابل یاد آوری است که با افزایش معلولین و ورثه شهدا در ولایت بغلان دامنه مشکلات و چالش های فرا راه معلولین افزایش قابل ملاحظه نموده و با این افزایش، معلولین از حقوق مندرج در اسناد ملی و بین المللی به دور مانده اند.

گفتنی است که در جریان این نظارت، برای دو تن از معلولین ولسوالی خنجان 2 جوره عصا از کمک های کمیته سویدن توزیع گردیده و همچنان یکتن از معلولین که نان آور خانه بوده و بنابر مشکلات اقتصادی دست به گدایی زده بود، جهت حمایت به یکی از نهاد های کمک رسان ولایت بغلان، معرفی شد.

 

 

 


بازنشر این مطلب