گزارش‌های روزانه بازدید:303 تاریخ نشر:2019-07-14

ایجاد دوشورای رضا کارحقوق بشر درولایت دایکندی

                                                                                   

                            تاریخ: ۵/۴/۱۳۹۸

بخش آموزش حقوق بشر دفترولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر دو شورای رضا کار حقوق بشر را بطور جداگانه در دو ولسوالی ( سنگ بخت بندر وخدیر ) با اشتراک ۲۲ نفر عضو ( ۱۰ زن و۱۲ مرد)  بتاریخ ۵-۸ سرطان سال ۱۳۹۸ ایجاد کرد.

اعضای شورای رضاکار حقوق بشر که قبلا در دو ولسوالی متذکره شناسایی وتثبیت گردیده بودند، طی تدویر دو جلسه ایجاد واقتتاح گردید. جلسات شورا طی دو برنامه جداگانه با حضور اعضای شورا وهمکاران دفترولایتی دایکندی کمیسیون راه اندازی گردید.

 

نصرالله یعقوبی درافتتاح شوراهای متذکره در رابطه با اهداف شورا برای اعضای شورای رضاکاران حقوق بشر معلومات لازم ارایه نموده گفت: شورای رضاکار حقوق بشر به عنوان یک شبکه منسجم وهماهنگ در ولسوالی سنگ تخت وبندر وولسوالی خدیر جهت حمایت ودفاع وهم چنین ترویج ونهادینه سازی ارزشهای حقوق بشر بخصوص حقوق بشری زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، اقلیت های قومی وقربانیان نقض حقوق بشر ایجاد گردیده وافزون برآن در راستای درونی سازی وگسترش گفتمانهای حقوق بشر در سطح ولسوالی قرا وقصبات فعالیت نموده تا سطح حساسیت های منفی نسبت به حقوق بشر کاهش یابد. علاوه برآن آقای یعقوبی نقش اعضای شوراهای رضا کارحقوق بشر را در سطح ولسوالی های متذکره مهم وارزنده دانسته واز اعضای شوراها خواست جهت دفاع، بهبود وتوسعه حقوق بشر با بی‌طرفی کامل اقدام نمایند.

 

سپس برای اعضای شوراهای رضاکار حقوق بشر زمینه وفرصت صحبت وگفتگو برای تبادل نظر وآشنایی بیشتر با یکدیگر داده شد ودرفرجام انتخابات جهت گزینیش ریس، معاون ومنشی شوراها در یک فضای دموکراتیک تدویر گردید روسا، معاونین ومنشی های شوراهای متذکره ازمیان اعضا با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

 

 


بازنشر این مطلب