گزارش‌های روزانه بازدید:761 تاریخ نشر:2019-10-19

بزرگداشت ‌روز بین‌المللی عصای سفید با عنوان «میثاق مراکش؛ دسترس‌پذیری معلومات و تعهد به اقدامات عملی»

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز بین‌المللی‌ اشخاص دارای معلولیت بینایی‌ یا عصای سفید (‌15 اکتوبر مطابق 23 میزان) را‌ ‌به تاریخ 21 میزان، با برگزاری کنفرانسی گرامی داشت.

در این کنفرانس مقامات دولتی، نهادهای مرتبط با مسایل مربوط به افراد دارای معلولیت، به‌ویژه اشخاص دارای معلولیت بینایی، شرکت کرده بودند.

در آغاز‌ در دفترمرکزی کمیسیون نخستین مرکز منابع دسترسی‌پذیر‌ معلوماتی‌ برای اشخاص دارای معلولیت بیناِیی‌ گشایش یافت. این مرکز اکنون دارای 4000 کتاب صوتی شامل موارد آموزشی درباره حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و غیره می‌باشد. کمیسیون  ‌تلاش می‌کند که این مرکز را با گردآوری بیشتر کتاب‌هایی‌ ‌به خط بریل و صوتی، مجهزتر کند.

در آغاز کنفرانس بانو شهزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیانیه‌ افتتاحیه‌ را‌ ایراد کرد.

‌بانو ‌اکبر، ضمن‌ خوشامد‌گویی به شرکت‌کنندگان کنفرانس، گفت ‌این روز ‌فرصت خوبی است که‌ به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت‌ و اختلالات بینایی و سهیم شدن آن‌ها د‌ر جامعه ‌ارج بگزاریم و حقوق ‌آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. این روز برای ارزیابی وضعیت و دادخواهی نیز ‌فرصتی خوب است.

بانو ‌اکبر افزود، د‌ر جامعه افغانستان چالش‌های زیادی فراروی افراد دارای معلولیت وجود دارد.‌ ساختار‌های دولتی و اجتماعی‌ فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب را برای‌ رشد و ارتقای استعدادی‌های‌ این طبقه مساعد نکرده است؛ از این رو، کمیسیون ‌همراه با دیگر مدافعان حقوق بشر برای‌ ‌افراد دارای معلولیت داد‌خواهی کرده است ‌و به آن ادامه خوهیم داد.

بانو اکبر گفت، امسال به مناسبت روز عصای سفید ‌یکبار دیگر ما در سه مورد مشخص که نابینایان با آن مواجهند، دادخواهی می‌کنیم: نخست زمینه‌سازی دسترسی‌ به منابع و مواد آموزشی‌ و آثار چاپی. چنان‌که امروز این را‌ آغاز کردیم و نخست‌ زمینه ‌دسترسی ‌‌افراد دارای معلولیت حسی را به مرکز منابع در داخل کمیسیون مساعد کردیم.  مورد دیگر حق دسترسی افراد دارای معلولیت به حساب‌ بانکی انفرادی است که این حق فردی‌شان نقض می‌شود و بانک‌ها بدون ‌وجود‌ یک فرد امین به آن‌ها اجازه بازکردن حساب ‌نمی‌دهند. مورد سوم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌داد‌خواهی خواهد کرد ‌که‌ زمینه استخدام ‌افراد دارای معلولیت فراهم شود.‌ مطابق قوانین افغانستان باید در ادارات دولتی سه درصد کارمندان از افراد دارای معلولیت استخدام شود.

در ادامه ‌میرویس بلخی، وزیر معارف ‌از قابلیت‌ها‌ و‌ ابتکارات افراد دارای معلولیت ستایش کرد و از اقدامات خوب و عملی ‌وزارت معارف‌ در مورد افراد دارای معلولیت ‌یادآوری کرد. او گفت، در وزارت معارف برای  افراد دارای معلولیت مسوده آموزش فراگیر تهیه شده ودر برنامه عمل در نظر گرفته شده است و در همین نزدیکی رسماً اعلان خواهد شد.

‌بلخی اظهار کرد که‌ امسال برنامه معاینات صحی شاگردان را هم داریم که نخست فهمیده شود که شاگردان به کدام سهولت‌ها ضرورت دارند ‌تا در تمام ادارات و مکاتب وزارت معارف برای رفت و آمد افراد دارای معلولیت چه سهولت‌ها‌یی در نظر گرفته شود. به‌خصوص در ساختمان‌های جدید مکاتب که ساخته می‌شود، توجه جدی صورت گیرد.

وزیر معارف ‌اضافه کرد‌ که در مورد افراد دارای معلولیت با اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی هماهنگی دارند و در مورد تثبیت ارقام و آمار آن‌ها با وزارت دولت در امور‌ شهدا و معلولین و سایر ادارت همکاری دارند تا شمار دقیق این افراد تثبیت شود.

سپس بانو بنفشه یعقوبی، کمیشنر‌ بخش افراد دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان گفت:‌ ‌قانون عصای سفید ‌برای افراد دارای معلولیت بسیار مهم و تأثیرگذار است و از مشکلاتی که در برابر معلولان قرار دار‌د، یادآوری کرد‌ و افزود، این مشکلات در یک روز حل نمی‌شود. او در ادامه گفت، باید در چند موارد دادخواهی صورت گیرد: نخست میثاق مراکش؛ این میثاق، دسترسی افراد دارای معلولیت حسی را به تمام مواد چاپی تضمین می‌کند. خط بریل و کتاب‌های صوتی،‌ ‌چیزی است که افراد دارای معلولیت دارای‌ معلولیت بینایی از آن استفاده می‌کنند. ما  افتخار می‌کنیم که برای اشخاص دارای معلولیت بینایی‌، برای‌ اولین‌بار در کمیسیون مستقل حقوق بشر مرکز منابع ‌دسترس‌‌پذیر ‌تأسیس می‌کنیم. ‌یعقوبی‌ گفت، اگر برای افراد دارای معلولیت زمینه آموزش را مساعد نکنیم، چطور امیدوار باشیم که این افراد ‌دارای ظرفیت‌‌های خوبی باشند؟

موضوع دیگر، استخدام ‌است؛ ما از تمام ادارات‌ دولتی و غیردولتی ‌می‌خواهیم که از استخدام اشخاص دارای معلولیت تشویش نداشته باشند. ما باور داریم‌ اداراتی که افراد دارای معلولیت را استخدام  می‌کنند، از کارکرد‌های آ‌ن‌ها راضی خواهند بود. استخدام افراد دارای معلولیت سبب می‌شود که آن‌ها با استقلال‌ زندگی کنند؛ زیرا استقلال مالی بسیار مهم است. موضوع سوم، ‌حساب‌ انفرادی بانکی است. او از د افغانستان‌ بانک خو‌است که این تبعیض را از بین ببر‌د.

خانم یعقوبی‌ از مقام ولایت کابل سپاسگزاری کرد که در استراتژی ولایت کابل موضوع معلولیت را گنجانده است.

پس از بانو یعقوبی دل‌آغا، معین وزارت دولت در امور شهدا و ‌معلولین سخنرانی کرد و گفت، وزارت‌ شهدا و افراد دارای معلولیت با 35 نهاد‌ دولتی تفاهم‌نامه امضا کرد که در مورد افراد دارای معلولیت همکاری‌ را افزایش می‌دهد. در ‌موافقه‌ این مورد هم‌ تذکر رفته‌ است که مطابق قانون‌، 3 درصد افراد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند. ما از آن‌ها می‌خواهیم که به استخدام افراد دارای معلولیت توجه جدی کنند و به قانون‌ احترام بگزارند.

او بر آموزش افراد دارای معلولیت تأکید کرد و افزود، اگر افراد دارای معلولیت به تحصیل و آموزش دسترسی داشته باشند، می‌توانند در ادارت بزرگ کارهای خوب ‌انجام دهند.

در ادامه معین اجتماعی ولایت‌ کابل حنیفه گیرو‌وال ‌صحبت کرد و از برنامه پنج‌ساله استراتیژیک یادآوری کرد‌ و این‌که امور‌ مربوط به افراد دارای معلولیت در این برنامه ‌در نظر گرفته شده است. نیز در تمام پروژه‌ها ضرورت‌های‌ زنان و افراد دارای معلولیت را در نظر گرفته است و با کمیته‌ها و کمیسمیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری همیشگی دارند تا‌ قوانین مرتبط به افراد دارای معلولیت به صورت درست تطبیق شود.

گیر‌ووال بیان کرد که در سال 1399در برنامه مقام ولایت کابل یک مرکز بزرگ‌ برای توانمند‌سازی افراد دارای معلولیت ساخته می‌شود.

سپس فروزان نوابی، رئیس امور حقوق بشر و بین‌الملل‌ وزارت امور خارجه ‌در سخنانی گفت که وزارت امورخارجه در مورد‌ تصویب اسناد بین‌المللی مسئولیت دار‌د. او از تمام ادارت مرتبط خواست که در تطبیق آن‌ها بکوشند. هم‌چنین وزارت امور خارجه‌ در مورد گزارش  اسناد بین‌المللی مسئولیت  نیز دارند تا به زودترین فرصت به ملل متحد گزارش همه‌ اسناد، به شمول میثاق مراکش، را بفرستد.

در پایان ‌به پرسش‌های شرکت‌کنندگان و خبرنگاران پاسخ گفته شد‌ و پیشنهادهای آن‌ها شنیده شد.

 

 


بازنشر این مطلب