گزارش‌های روزانه بازدید:1461 تاریخ نشر:2015-09-01

ایجاد مرکز منابع حقوق بشر در کتابخانه انجمن علمی و تحقیقاتی آگاهی

عبیدالله امیری

بخش تعلیمات حقوق بشر، دفتر ولایتی هلمند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تفاهم‌نامه همکاری را با انجمن علمی و تحقیقاتی آگاهی در رابطه به ایجاد مرکز منابع حقوق بشر در کتابخانه آن نهاد، به امضا رسانید. به تاریخ 8 سنبله و با حضور مسئولین بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند، رئیس و اعضای انجمن عملا این مرکز ایجاد گردید.

شایان ذکر است که دفتر ولایتی هلمند جمعا (43) عنوان کتاب و سایر جزوات کمیسیون را که شامل (164) جلد می‌شود با (50) حلقه سی‌دی از برنامه‌های مختلف کمیسیون به کتابخانه انجمن اهدا نموده و رسما کار آن آغاز گردید.

مرکز منابع حقوق بشر برای استفاده علمی و معلوماتی مراجعین خاصتا بخش تعلیمی  انجمن که صدها تن در آن مشغول آموزش اند گام مثبت و ارزنده است و از آن استفاده اعظمی علمی خواهد شد. باید گفت که  در روشنی این تفاهمنامه مسئولیت انجمن قرار ذیل است:

  • انجمن در نگهداری مواد مرکز منابع حقوق بشر، متعهد است.
  • انجمن از طریق استادان بخش تعلیمی خویش شاگردان و محصلین را برای مطالعه حقوق بشر تشویق خواهند نمود.
  • انجمن ارقام مراجعین مرکز منابع را در هر ماه به اختیار کمیسیون خواهد سپرد.
  • انجمن میکانیزم سپردن کتب حقوق بشری را به متعلمین و محصلین برای چند روز، در صورت خواست آنها ترتیب خواهند نمود.
  • انجمن کاپی لیست مرکز منابع دفتر ولایتی هلمند را به مسئول کتابخانه خواهد سپرد تا در صورت ضرورت و حل مشکل مراجعین مرکز، به مرکز منابع دفتر ولایتی کمیسیون مراجعه نموده حل مشکل نمایند.

همچنان دفتر ولایتی هلمند در غنامندی هرچه بیشتر این مرکز منابع، انجمن علمی و تحقیقاتی آگاهی را یاری خواهند رسانید و نیز هر از گاهی از چگونگی استفاده این مرکز نظارت به عمل خواهد آورد و در زمینه گسترش هرچه بیشتر آن کوشا خواهد بود.

در نتیجه، مسئول انجمن از کمیسیون تقاضا نمود تا در صورت امکان برای هر یک از دانش آموز بخش تعلیمی انجمن، یک یک حلقه سی دی جرگه آزاد از برنامه‌های مختلف آن را در اختیار آنان برای بلند بردن سطح اگاهی شان از مسایل حاد و داغ روز توزیع نمایند. کمیسیون از توزیع آن در یک فرصت مناسب به انجمن وعده داد.


بازنشر این مطلب