گزارش‌های روزانه بازدید:627 تاریخ نشر:2017-12-21

کنفرانس روز جهانی حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری در بامیان برگزارشد.

گزارش دهنده: معصومه بخشی معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان.

بخش آموزش دفتر ساحوی بامیان، روز دوشنبه مورخ 21/09/1396 کنفرانسی با اشتراک 80 نفر از جمله ولسوال، اساتید دارالمعلمین، معلمین مکاتب، نهادهای جامعه مدنی و فرهنگی، را در ولسوالی پنجاب برگزار کرد.

در ابتدا، آقای حسینی، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی بامیان به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، توضیحاتی در باره اسناد بین‌المللی حقوق بشر داد و بیان داشت: «اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی سازمان ملل متحد، اولین سند جهانی است که حقوق و امتیازات اساسی انسان‌ها را مورد توجه قرار داده است و هدف از تصویب آن، تضمین آزادی‌های برابر برای همه شهروندان می‌باشد و دولت‌ها متعهد به رعایت و احترام به این اعلامیه هستند.» ایشان در ادامه به بررسی فساد در سطح ادارات پرداخت: فساد در بخش‌های اداری، گاه از سوی نخبگان سیاسی و کارمندان عالی رتبه دولتی انجام می‌شود که به نام فساد یقه سفیدان مشهور است. و بیشتر در واردات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای خارجی ، داخلی و در سطح کلان صورت می‌گیرد. نوع دوم آن هم در میان کارمندان رده پایین روی می‌دهد که شامل رشوه‌های عمومی و دیگر کارهای غیر قانونی است. که عمدتا در بخش‌های خصوصی جامعه اتفاق می‌افتد. آثار سوء فساد اداری منجر به متزلزل شدن اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه، افزایش هزینه انجام کارها، ایجاد بی انگیزگی در اجرای کارها و وظایف و تضعیف روحیه افراد درستکار می‌شود. ایشان در ختم صحبت‌هایشان، کاهش فساد و اصلاح نظام اداری، جلوگیری از فساد در قسمت استخدام و سیاست زدایی در نظام اداری را پیشنهاد نمودند.

سپس، آقای پناهی ولسوال پنجاب با ابراز قدردانی ازکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ویژه دفتر ساحوی بامیان که زمینه ساز برگزاری این محفل بود، درمورد جنگ جهانی اول و دوم و خسارات جانی، مالی و نقض‌های حقوق بشری ناشی ازآن صحبت‌هایی کرد و بیان داشت: «افغانستان نیز از قربانیان جنگ‌های تحمیلی در ادوار مختلف و در سطح گسترده بوده و شاهد نقض‌های حقوق بشری مردم و قربانیان آن توسط دولت می‌باشد و نیازمند برقراری دموکراسی و تامین عدالت است». حکومت افغانستان در خصوص تامین امنیت شهروندان، حضور فعال زنان در محافل و سیاست گذاری‌های کلان کشور، پروژه‌‌های زیر بنایی و انکشافی پیشرفت‌هایی را داشته هرچند نواقص وکاستی‌هایی نیز وجود دارد اما تنها انتقادها و برجسته نمودن نواقص،چالش‌های موجود را کاهش نمی‌دهد بلکه نباید دست آوردهای دولت را نادیده گرفت.

در ادامه آقای تقدسی به نمایندگی از شورای علمای پنجاب درمورد فساد اداری از منظر دین اسلام صحبت نمود و اشاره داشت: «فساد پیشگان ازجمله کسانی اند که عدل خداوندی را زیر پا مینمایند و متذکر شد که عدالت به دو دسته تقسیم می‌گردد: عدالت فردی و دیگری عدالت اجتماعی. عدل فردی از طریق تقوی نفسانی، عبادت و خدمت به مردم محقق می‌شود. همچنان عدالت اجتماعی زمانی به وجود می‌آید که عدالت فردی موجود باشد و با محقق شدن عدالت اجتماعی، حقوق بشرنیزتضمین و رعایت می‌گردد». در پایان این کنفرانس به پرسشهای شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد.


بازنشر این مطلب