گزارش‌های روزانه بازدید:582 تاریخ نشر:2017-12-27

نظارت از مرکز تداوی ۷۰ بسترمعتادین ولسوالی بهارک ولایت بدخشان

مخدوم برهان

بیشتر از سه دهه جنگ و ناامنی و نبود نظم و قانون در افغانستان؛ بستر مناسبی را برای کشت و تولید و تجارت مواد مخدر، فراهم کرده و مبتنی بر آن، بلای خانمانسوز اعتیاد به تریاک و مواد مخدر، در میان مردم بطور روزافزون گسترش یافته و هم اکنون صدها هزار شهروندان ما اعم از زن و مرد واطفال بخصوص قشر جوان در سراسر مملکت، سرمایه های حیات و حرکت شانرا در آتش اعتیاد، خاکستر میکنند و قدم به قدم، و نفس به نفس به مرگ و نابودی کشانده میشوند.

 بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز با در نظرداشت وظایف ومکلفیت های خویش بتاریخ ۲۵ قوس سالجاری به ولایت بدخشان رفته وازوضعیت حقوق بشری وچگونگی وضعیت مراکز تداوی صحی معتادین نظارت بعمل اورده ودر جریان نشست ها با مسولین مراکز تداوی معتادین وبخش های روانی شفاخانه ها تاکیدات زیادی بخاطر بهبود وضعیت حقوق بشری وچگونگی راه های بهتر وخوبترتداوی صحی انها بحث وگفتگو نموده واز انها خواست تا خدمات بهتر را در راستای تداوی وحفظ ونگهداشت آنها در نظر بگیرند وصحت وسالم دوباره به جامعه وخانواده هایشان تقدیم نمایند. .

مرکز تداوی صحی واحیایی مجدد ۷۰ بستر معتادین مواد مخدر ولسوالی بهارک ولایت بدخشان که در سال۲۰۱۰ ایجاد گردیده با داشتن ۴۰ تن از کارمندان خویش توانسته در طول سال ۲۰۱۷ به تعداد ۳۶۱ تن از زنانَ وأطفال را در داخل این مرکز تحت تداوی قرار بدهند وبه تعداد۱۵۱ تن دیگر از مردان را در بیرون از این مرکز در خانه هایشان تحت تداوی وحفظ ونگهداشت قرار داده است.

مرکز صحی ۷۰ بستر برای تداوی واحیایی مجدد معتادین مواد مخدرکه بیشتر زنان واطفال را تحت تداوی قرار میدهد توسط موسسه کولمبو امریکایی تمویل میگردد .این مرکز برعلاوه توزیع خدمات صحی برای معتادین  دارای کورس سواد اموزی،میدان تفریح،تعلیمات حرفوی از قبیل خیاطی،بافندگیَ، دست دوزی وسالون تلویزیون بوده ووسایل سپورتی نیز در این مرکز برای اطفال وجود داشته واطفال معتاد در اوقات رخصتی به آنها مصروف میباشند

محمد نصیر نظری روانشناس این مرکز،میگوید: ((این مرکز دارای 11 اتاق بوده ومریضان معتاد از هر نوع اعاشه واباته خوب برخوردار اندوبا داشتن 205 قلم ادویه در خدمت معتادین قرار دارد)).آقای نظری مدت تداوی در این مرکز را 45 روز بیان نموده وزیاد تر اطفال پائین تر از 11 سال را تحت تداوی قرار میدهند. نظری، میگوید:((اعتیاد،جسم،فکر،احساسات،معنویات،وروابط را مختل میسازد وبرای رهایی آن لازم است،سایر قسمت های آسیب دیده بدن را ترمیم نمایم تا افراد مریض ومعتاد سالم به جامعه تقدیم شوند)).

مریضان معتاد این مرکز از ولسوالی های یمگان،کران ومنجان ودیگر ولسوالیهای همجوار این ولایت بوده وعوامل اصلی معتادین مواد مخدر را یکتن از داکتران این مرکز فقر وبیچارگی،بیکاری،نا امنی،فقر اقتصادی ودیگر عوامل بیان نموده واضافه نمود که ((اعتیاد به مواد مخدر نه تنها افراد معتاد؛  بلکه هر فرد ازافراد جامعه را تهدید میکند و هيچ فاصله و فرقی، بين فقير و غنی و باسواد و بيسواد و مسوول و غيرمسوول، نمیگذارد و به هركس كه با آن در تماس باشد نیز آسيب می‌رساند)).

یکتن از مریضان معتاد تحت تداوی که 50 سال عمر دارد ونخواست نامش افشا شود،طی مصاحبه ای گفت((مواد مخدرعواطف و احساسات را كمتر نموده، غرور و غیرت شخص را نابود میکند و هوش و حافظه و صفتهاى پسنديدۀ انسانی را از بين میبرد و سرانجام، افراد معتاد را با فلاکت و بدبختی در گوشه های انزوا به هلاکت میرساند.)) وی از دولت ونهاد های همکار خواست با افزایش سر سام آورکشت وتولید مواد مخدروخرید وفروش ان مراکز تداوی را در ولایات افزایش دهد وبا استخدام داکتران مجرب ومشاورین ورزیده در راستای تداوی معتادین اقدام جدی ودلسوزانه بعمل بیاورد ودر غیر آن تا چند سال دیگر ما شاهد دقلباب نمودن مواد مخدر دروازه های همشهریان در مرکز وولسوالیهای ولایات خواهیم بود.

موسسه کولمبو امریکایی مرکز تداوی 20 بستر دیگری را در شهر فیض اباد مرکز بدخشان در سال 2009 ایجاد نموده که در سال 2017 به تعداد 133 تن از مردان را در داخل بستر و80 تن دیگر را در بیرون از مرکز شان تداوی نموده اند.مرکز تداوی 20 بستر معتادین مواد مخدر شهر فیض آباد دارای دو داکتر ودو نرس بوده وبر علاوه توسط استادان مجرب ودلسوز در طول هفته در مورد اضرار مواد مخدر وموضوعات دینی و قانونی معلوماات ارائه وتدریس میشوند.

قابل یاد آوریست که در ولایت بدخشان نظر به گفته اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی وموظفین همکاردر راستای تداوی معتادین، شمار معتادین را از بیست الی سی هزار دانسته وایجاد وموجودیت مراکز بیشتر تداوی را در ولایت بدخشان امر مهم ولازمی میدانند.

جمعه خان یک تن از معتادان که فعلاً شفا یاب شده است میگوید، ((من دوازده سال معتاد به هیروین بودم بیست پنج سال عمر دارم و فعلاً مدت یکماه در شفاخانه بستر وفعلاً صحت یاب گردیده ام واحساس میکنم که دوباره تولد شده ام.))

ذاکر یکتن دیگر از معتادین میگوید(( مدت پنچ سال میشود که به مواد مخدر معتاد بودم وبعد از چهل وپنج روز تداوی صحت شده ام ودیگر نمیخواهم به اعتیاد رو بیاورم)).

 نمایندگان ریاست  صحت عامه ولایت بدخشان میگوید که فعلاً تعمیر ستندرد به خاطر تداوی معتادین مواد مخدر در چوکات ریاست صحت عامه ولایت بدخشان ودیگر مراکزوجود ندارد اما نظر به همکاری مقام ولایت وریاست زراعت وآبیاری بدخشان زمین مناسب در اختیار این ریاست قرار داده خواهد شد وهزینه ساختمان متذکره از طریق موسسه جی تی زید آلمان پرداخته میشود که در آینده نزدیک این مشکل مرفوع خواهد شد. 

قابل یاد آوریست که مسول بخش افراد دارای معلولیت در این سفر با 40 تن از معتادین داخل بستر ومعتادین روی جاده وها وسرک مصاحبه نموده وفورم های نظارتی از وضعیت اشخاص معتاد را خانه بری نموده است.

اکثریت معتادین این تحفه خاموش وکشنده را در اثر مهاجرت ها ورفت وبرگشت از کشور های ایران،باکستان با خود آورده اند وخود را با آن آغوشته نموده اند وتعدادی هم شرایط ناگوار جنگ،ناامنی،فقر وبیجارگی را عامل اصلی روی آوردن معتادین به مخدرات دانسته وهمچنان تعدادی هم موجودیت رفقای نااهل ومحیط ناسالم را عامل اغوشته شدن افراد واشخاص در جامعه میدانند.عده از جوانان بیکاری وکمکاری وراه نیافتن فارغین دانشگاه ها را عامل اصلی معتادین به مواد مخدر در کشور میدانند واز دولت میخواهند که زمینه کار را برای جوانان وتحصیل کرده ها میسر بگرداند وافراد را که سن قانونی شان در ادارات تگمیل گردیده به تقاعد سوق بدهد وتا جای کار برای جوانان مهیا وآماده گردد.


بازنشر این مطلب