گزارش‌های روزانه بازدید:421 تاریخ نشر:2018-03-14

نقش مراکز تداوی معتادین در بهبود وضعیت حقوق بشری و صحی مریضان معتاد

دفتر ساحوی کندز

در افغانستان اعتیاد به مواد مخدر طی سال­‌های اخیر به یکی از مهم­ترین بحران­های بهداشتی و اجتماعی تبدیل شده و می­‌توان گفت با توجه به حجم بزرگ تولید خشخاش وکشت وترافیک آن از یک طرف، پیآمد و عوارض سه دهه جنگ، بیکاری،فقر وبیچارگی و ضعف برنامه­‌های راهبردی درمانی از طرف دیگر، این معضل هر روزدر حال افزایش و سایه­‌اش را بر این کشور سنگین­‌تر کرده است.

ولایت بدخشان که دارایی 28 ولسوالی و یکی از ولایات پر نفوس افغانستان بحساب می اید نیز از گزند کشت، ترافیک، تولید ومصرف مواد مخدر بدور نمانده وقرار اظهارات مسولین ادارات ذیربط در حدود بیشتر از 30000 معتاد در مرکز و ولسوالیهای ولایت بدخشان وجود داشته و در مقابل این همه معتادین صرف 5شفاخانه تداوی دولتی و غیر دولتی در مرکز شهرفیض آباد، از جمله دو مرکز تداوی 20 بستربرای مردان ودر ولسوالی های بهارک 70 بستربرای زنان واطفال،درشغنان20 بستربرای مردان،اشکاشم20 بسترمردانه و یک شفاخانه 35 بستر مختلط در ولسوالی شغنان این ولایت در راستای بهبود وتداوی معتادین وجود داشته وبا اندک امکانات وداشته های خویش مصروف تداوی میباشند.

مسول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی که در یک سفر رسمی بتاریخ 20 حوت سال جاری عازم ولایت بدخشان شده وجهت نظارت از وضعیت حقوق بشری معتادین به شفاخانه 70 بستر ودان ولسوالی بهارک رفته واز نزدیک با روانشناس داکتر محمد فایق فرحان ومدیر اداری ودیگرکارمندان صحی واداری این شفاخانه بحث وگفتگو نمود.

محمد فایق فرحان ضمن سپاس وقدر دانی از نظارت کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شفاخانه 70 بستر تداوی معتادین وبررسی وپیگیری مشکلات معتادین در مورد اجراات وفعالیت های شان معلومات ارائه داشته ، گفت: شفاخانه 70 بستر تداوی معتادین در سال 2010 در چوکات موسسه ودان تاسیس وایجاد گردیده ودرسال 2017 به تعداد199 زن و204 تن اطفال معتاد را در دوره 45 روزه ای خویش تحت تداوی قرار داده وبا تدویر جلسات وآگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر وتاثیرات منفی ان همه ساله تعدادی از فامیلها وشاگردان ودانشجویان را تحت آموزش واگاهی دهی قرار داده است.

آغای فرحان دوره تداوی معتادین را درشفاخانه 45 روز دانسته واز خانواده ها واولیای دانشجویان ودانش اموزان خواست تا متوجه اولاد هایشان باشند ونگذارند تا اولادهایشان با مواد مخدر آلوده شوند، زیرا با آلوده شدن شان هم به صحت شان صدمه وارد میشود وهم به  اقتصادی وهم  به اجتماعی وجامعه.

مسوولین شفاخانه تعداد معتادین مرکز وولسوالیها را به 30000 دانسته واز دولت خواست که در افزایش بستر ها توجه جدی نماید واز خرید وفروش مواد مخدر که هر روز در حال افزایش هست ، جلوگیری بعمل آورد.

همچنان در جریان نظارت با چند تن از معتادین مصاحبه های صورت گرفت.آنها با اجرای توبه وندامت از عملکردوبی توجه ای فامیل ها شکایت کرده و کشور های همسایه را مقصر اصلی آلوده شدن شهروندان افغانستان به مواد مخدر دانسته واز هموطنان خویش خواستند که به کشور های همسایه سفر ننمایند واز استعمال مواد مخدر بپرهیزند.

یکتن از خانم های معتاد که مدت ده سال میشوداز تریاک استفاده می نماید،میگوید« دولت باید که در افزایش بستر های تداوی معتادین اقدام بموقع ومقتضی بعمل بیاورند ونگذارند که شهروندان افغانستان بیشتر وبیشتر به این مرض کشنده رو بیاورند وجان های شرین خویش را از دست دهند» وی از خانواده ها وفامیل ها می خواهد که متوجه حال واحوال اولاد های خویش باشند ونگذارند اولاد های شان با معتادین وافراد مضر جامعه دوست واندیوال شوند.

در این مرکز تداوی حمام های گرم،اتاق تلویزیون، کورس سواد آموزی،وسایل موسیقی برای اطفال،میدان سپورتی،اعاشه گرم وسرد وجود داشته وکارمندان اجتماعی این مرکزهمه روزه اگاهی دهی های لازمی وضروری را در موارد چون :اضرار مواد مخدر،نقش والدین در راستای حفظ ونگهداری اولاد هایشان،حق صحت،حق تعلیم وتربیه ودیگر حقوق اساسی شهروندان ارائه میدارند وارشادات دین مبین اسلام را به آنها میرسانند.

پیشنهادات کارمندان ومعتادین:

  1. تعمیرهای استندرد وبا همه امکانات وبستر های تداوی معتادین در سطح ولایت وولسوالیها افزایش پیدا نماید.
  2. از کشت، ترافیک، تولید وخرید وفروش مواد مخدر  جلوگیری بعمل اید وعاملین آنها تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
  3. عاملین اصلی خرید وفروش مواد مخدر شناسایی وبه کیفر اعمالشان رسانیده شوند.
  4. معتادین از روی سرک ها، جاده ها وزیر پل ها جمع آوری وتحت تداوی قرار بگیرند.
  5. افراد دارای معلولیت معتاد هم به شفاخانه ها تحت تداوی قرار بگیرند.
  6. علما از طریق منابر مساجد در مورد اضرار مواد مخدرتبلیغ نمایند وشهروندان را در روشنایی قرار بدهند.

رسانه ها نیز وظایف خویش را در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری دین خویش انجام بدهندوبا تبلیغات شان مصدر خدمت به هموطنان شان گردند.


بازنشر این مطلب