گزارش‌های روزانه بازدید:397 تاریخ نشر:2018-04-07

آب، جایگزین ندارد

دفتر ساحوی کندز

بخش تعلیمات دفتر ساحوی کندز با اشتراک (17) تن از کارمندان (پروگرامی ،اداری، امنیتی، لوژستکی) در تالار دفتر ساحوی کندز، جلسه آموزشی نیم روزه‌ای را دایر نمود. در این برنامه روی موضوعات چون: چیستی آب، ارتباط آب و زندگی، مشکل آب در افغانستان، راهکارهای صرفه‌جویی در آب، الگوهای استفادۀ مناسب، ذخیره‌‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب، تلاش‌های جهانی در مورد حفا ظت از آب، تأملات دینی و فلسفی در مورد آب و نقش آن در هستی و حیات بشر، آب و منازعه و نقش مدیریت آب و منآبع آبی در تحول منازعه، بحث صورت گرفت و پیرامون هر یک از موضوعات ذکر شده توسط آمربخش تعلیمات و همکاری اشتراک کننده‌ها توضیحات ارائه گردیده و تبادل نظر صورت گرفت.

فخریه فروغ مسئول بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کندز، آب را سرچشمه حیات و بعد از هوا مهم‌ترین مادۀ مورد نیاز موجودات زنده و یکی از منآبع مهم محیط زیست دانسته و افزود که: «زندگی و سلامت همۀ موجودات زنده اعم از انسان‌ها، گیاهان و جانوران به وجود آن بستگی دارد».

وی از اشتراک کنندگان جلسه خواست تا در صرفه‌جویی این مواد حیاتی و با اهمیت در دفتر وخانه‌هایشان سعی و تلاش نمایند و آگاهی‌های لازمی را از طریق تدویر جلسات و سمینارها برای شهر ندان خویش ارائه بدارند.  

شرکت کنندگان این جلسه نظریات و پیشنهادات خویش را روی اهمیت و نقش آب و راه‌های جلوگیری از مصارف بیجا، داشته‌های خویش را شریک هم نموده، گفتند: «بدون تأمین آب سالم جایی برای سلامت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی به حرکت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعالیت کشاورزی است و از بعد بهداشتی آب با کیفیت، تضمین کننده سلامت انسان است. آب با شکل ظاهری و با وسعت محتوایی آن دنیای زنده دیگری است.»

برنامه باسهم‌گیری فعال همکاران دفترساحوی کندز و ارائه پیشنهادات پیرامون موضوع و تعهد حقوق بشری جهت صرفه‌جویی دراستفاده ازآب را آبتدا از دفترخویش آغازنموده سپس موضوعات ارایه شده را به خانواده‌های شان انتقال و موضوعات را در برنامه‌های آموزشی خویش جا داده تا باشد که ذهنیت مردم را با آگاهی دادن در مصرف آب و نقش حیاتی آب روشن ساخته از مصرف بی‌اندازه آب جلوگیری نمایند.

جلسه با ارائه پیامی مبنی بر«زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است» به پایان رسید.


بازنشر این مطلب