گزارش‌های روزانه بازدید:440 تاریخ نشر:2018-04-09

بازدید یک و صدو هشت نفر محصل از دفتر ساحوی کابل

دفتر ساحوی کابل

در ادامه سلسله برنامه‌های آشنایی محصلان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر ساحوی کابل، روز دوشنبه تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ میزبان 108 نفر از دانشجویان برنامه رهبری زنان (پروموت) بود. این تعداد محصلان به منظور آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبانی، صلاحیت‌ها، وظایف و دستاوردهای آن از دفتر ساحوی کابل بازدید نموده و در محفلی که به این مناسب برگزار شده بود، اشتراک نمودند. محفل آشنایی با کمیسیون با حضور محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفترساحوی کابل و همکاران بخش‌های کاری دفتر ساحوی کابل دایر گردید.

محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کابل در سخنرانی افتتاحیه، ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کنندگان، در مورد تعداد اشتراک کنندگان که در سال مالی گذشته و سال جاری از دفترساحوی کابل بازدید نموده اند، گفت: «در سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۳۰۰ نفر از محصلان از دفتر ساحوی کابل بازدید نمودند و در سال جاری تا اکنون، به شمول شما بیش از ۲۰۰ نفر محصل از دفتر ساحوی کابل تا اکنون بازدید کرده‌ و با کمیسیون، وظایف، کارکردها و دستاوردهای این نهاد آشنایی حاصل نموده‌اند.»

رئیس دفترساحوی کابل درادامه افزود: «هدف از برگزاری این برنامه اول، آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر بوده و این امر زمینه‌های تعمیم و توسعه حقوق بشر را در کشور فراهم خواهد نمود. به دلیل اینکه کمیسیون یک نهاد جوان است، کارکردها و فعالیت‌های آن همراه سوء تفاهم‌ها و برداشت‌هاست و این جلسه زمینه را برای ابهام‌زدایی از این سوء برداشت‌ها فراهم می‌سازد. آگاهی از کمیسیون برداشت‌ها را متناسب با صلاحیت‌ها و وظایف قانونی این نهاد تعدیل خواهد نمود. آشنایی شما با کمیسیون باعث اعتماد سازی با این نهاد شده و از این طریق زمینه برای گسترش و توسعه حقوق بشر فراهم خواهد شد.»

آقای فرزام ادامه گفت که« هدف دوم از برگزاری این برنامه‌های این است که زمینه‌های مشارکت و سهم گیری تمام شهروندان در روند تعمیم و توسعه حقوق بشر در کشور فراهم شود. حقوق بشر نیاز فوری و عاجل جامعه ماست و بدون رعایت حقوق بشر به یک جامعه صلح آمیز، توسعه یافته و عادلانه نمی رسیم. بنابر این، لازم است تا تمام شهروندان کشور در روند تعمیم و تأمین حقوق بشر سهم بگیرند و مشارکت نمایند تا وضعیت حقوق بشر در کشور بهبود یابد.»

در بخش دوم این محفل محترم بازمحمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر دفترساحوی کابل پریزنتیشنی را که درباره "اصول، مفهوم و مصادیق حقوق بشر و آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" تهیه کرده بود به اشتراک کنندگان ارائه نمود. در این مبحث از کرامت انسانی، اصل آزادی، اصل برابری و اصل عدالت به عنوان ستون‌پایه‌های حقوق بشر یاد نموده و روی مبانی حقوقی، صلاحیت‌ها، وظایف، تشکیلات، اهداف و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکث نمود.

در قسمت آخر برنامه، بخش پرسش و پاسخ انجام شد که به تعدادی زیادی سوالات اشتراک کنندگان پاسخ‌های قناعت بخش ارائه گردید. همچنان اشتراک کنندگان از بخش‌های کاری دفتر ساحوی کابل و مرکز منابع( کتابخانه) این دفتر به صورت حضوری بازدید نمودند.


بازنشر این مطلب