گزارش‌های روزانه بازدید:395 تاریخ نشر:2018-04-14

گزارش کارگاه آموزشی (نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین ارزش‌های حقوق بشری) در ولسوالی کشم ولایت بدخشان

دفتر ولایتی بدخشان

بخش آمبودزمن دفتر ولايتي كميسيون مستقل حقوق بشر بدخشان، كارگاه آموزشي سه روزه را براي سی‌وسه تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی از جمله سیزده تن از منسوبین پوليس‌ ملی، ده تن از منسوبین اردوي ملي، پنج تن از منسوبین امنيت ملي، پنج تن از منسوبین پولیس‌ محلی ولسوالی کشم ولايت  بدخشان برگزار گردیده بود. اين كارگاه آموزشي، به روز ‌یک شنبه مؤرخ 19 الی 21 حمل سال روان، تحت عنوان «نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین ارزش‌های حقوق بشری» در سالون جلسات ولسوالی کشم ولايت بدخشان برگزار نمود.

آموزش موثر حقوق بشر به نیروهای امنیتی و دفاعی، یکی از عناصر اساسي جهت ارتقا و حمايت از حقوق مي‌باشد. مسئولین و منسوبین این نهادها، به منظور حمايت از حقوق بشر، ابتدا بايد آنها را به خوبي درک کنند و بشناسند. آنها بايد بدانند که معيارهاي حقوق بشر رهنمود ارزشمندي است براي اجراي وظايف حياتي‌شان در يک جامعه.

موظفین امن و نظم عامه مکلف اند که اولاً حقوق بشر را رعايت نمايد، ثانياً از نقض حقوق بشر در جامعه جلوگيري نمايند و ثالثاً بر رعايت حقوق بشر توسط افراد و گروه‌هاي اجتماعي نظارت نمايند. پوليس و نیروهای امنیتی بايد حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد را که در قوانین پیش بینی شده است حراست و رعایت نمایند.

در شروع برنامه امام حیدر نیازی ولسوال ولسوالی کشم  طی سخنان افتتاحیه، برگزار همچو برنامه‌هاي آموزشي را براي نيروه‌هاي امنیتی و دفاعی، سودمند دانسته و برتداوم آن تأكيد ورزيد.آقاِی نیازی گفت كه نظربه اوضاع  بد امنيتي، نيروه‌هاي امنیتی و دفاعي كشور در كنارآموزش‌هاي نظامي، نياز به آموزش‌هاي حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی دارند. موصوف گفت كه هنوزهم اين نيروه‌ها آگاهي كامل از قوانين به ويژه از حقوق بين‌الملل بشردوستانه  ندارند. بنا برين، آموزش نيروه‌هاي امنيتي و دفاعی در واقع فعاليت‌هاي ارزشمندي در راستاي بلند بردن ظرفيت و آگاهي اين نيروه‌ها به شمار مي‌روند.

سیداحمد بابازی قومندان امنیه ولسوالی کشم ولايت بدخشان مي‌گويد كه نيروه‌هاي دفاعي و امنيتي كشورهنوزهم نياز به آگاهي دهي دارند و بايد دولت و تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي دست به دست هم داده تا ظرفيت و دانش اين نيروه‌ها را افزايش دهند.

به گفته قومندان امنیه، هميشه آنها سعي نموده اند تا سطح آگاهي نيروه‌هاي امنیتی را نسبت به قوانين و مقررات جنگ بالا ببرند. اين مقام نظامي مي‌گويد كه نيروه‌هاي رزمي در تمام‌عمليات‌ها مي كوشند تا از جان، مال و حيثيت مردم محافظت كنند و از سويِی‌هم براماكن عمومي و محلات مسكونی آسيبِی وارد نگردد.

محمد  اعظم قومندان تولی اردوی ملی طی سخنانی، آموزش موثر حقوق بشر به نیروهای امنیتی و دفاعی، یکی از عناصر اساسي جهت ارتقا و حمايت از حقوق دانسته و گفت مسئولین و منسوبین این نهادها،  به منظور حمايت از حقوق بشر، ابتدا بايد آنها را به خوبي درک کنند و بشناسند. آنها بايد بدانند که معيارهاي حقوق بشر رهنمود ارزشمندي است براي اجراي وظايف حياتي‌شان در يک جامعه.

عارفه نويد رئيس دفتر ولايتي كميسيون مستقل حقوق بشربدخشان گفت كه برگزاري اين كارگاه آموزشي يكي از تعهدات مندرج در تفاهم نامه با نيروه‌هاي دفاعي و امنيتي كشور مي‌باشد.  وي گفت كه اين تفاهم‌نامه به منظورتقويت و گسترش همكاري متقابل ميان كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان و وزارت‌هاي دفاع ملي، امور داخله و رياست عمومي امنيت ملي به امضاء رسيده است.خانم نويد در ادامه گفت كه نيروه‌هاي امنیتی و دفاعی در واقع مجريان قانون هستند.  بناً، اين نيروه‌ها نياز به ظرفيت سازي دارند و بايد قوانين ملي و بين المللي به آنها آموزش داده شود تا در جريان اجراي وظايف شان  قواعد و مقررات جنگ  را رعايت نمايند.خانم نويد با اشاره  به اين مطلب مي گويد كه با توجه  به وخامت اوضاع امنيتي، بايد هرگونه عمليات نظامي با درنظرداشت حقوق بين الملل بشر دوستانه صورت گيرد.

در این کارگاه آموزشی، مسایل عمده و مهم حقوق بشری طبق پروگرام از قبل طرح ریزی شده برای منسوبین امنیتی  تشریح و توضیح گردید که مورد توجه و دلچسبی اشتراک کنندگان قرار گرفت. موضوعات مختلفی چون معرفی کمیسیون به شکل عام و بخش آمبودزمن به شکل خاص، بررسی مفهوم وجایگاه ارزش‌های حقوق بشری، معیار های محاکمه عادلانه، حقوق مظنونین و متهمین، نقش پولیس در تأمین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق اطفال، اختطاف و قاچاق انسان، ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن در اسناد ملی و بین‌المللی، قانون منع خشونت علیه زنان و مقرره منع ازار و اذیت زنان، حقوق بشر وسیله انسان زیستن و اطفال، برای اشتراک کنندگان توضیح و تشریح گردید.

در اخیر ورکشاپ آموزشی، سید احمد بابا زی قومندان امینه ولسوالی کشم، ضمن تشکر از کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای منسوبین امنیتی و دفاعی، از اشتراک کنندگان تقاضا نمود تا در تمام اجراأت و برنامه‌های خود مسئله حقوق بشر را مد نظر داشته و جداً در قسمت رعایت آن کوشش نمایند. وی در قسمتی از صحبت‌هایش تأکید کرد: هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق بشر را رعايت، حمايت و دفاع مي‌نمايند اعتماد عمومي به وجود مي‌آيد، جامعه نیز متقابلاً همکاري مي‌نمايد، عدالت تحقق مي‌يابد و اعتماد تأمين مي‌گردد.

 او در ادامه صحبت‌هایش گفت: ما با فعاليت کارآمد خود در جهت حمايت از حقوق بشر، به‌جاي توسل به زور و ايجاد ترس، وظيفه خود را با اتکا به قانون و تخصص، به نحو احسن انجام خواهیم داد.

سپس تصدیق‌نامه‌های شاملین کارگاه آموزشی نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین  ارزش های حقوق بشری توسط عارفه نوید رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق ، قومندان امنیه، ولسوال  برایشان اهدا گردیده و ورکشاپ با قرائت دعائیه‌ای به پایان رسید.

 


بازنشر این مطلب