گزارش‌های روزانه بازدید:448 تاریخ نشر:2018-05-08

برگزاری برنامه آموزش حقوق طفل توسط معلمین مکاتب در ولایت دایکندی

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 3 الی 4 ماه ثور ورکشاپ دو روزه‌ای را تحت عنوان «آشنایی با حقوق بشری اطفال» برای ده تن از معلمین مکاتب مختلف ولسوالی مرکز ولایت دایکندی دایر نموده است.

محمد حسین حیدری آمر بخش نظارت و بررسی دفتر و سرپرست دفتر ولایتی دایکندی هدف از برگزاری این برنامه را آموزش حقوق بشری اطفال با اتکا به قوانین و اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر در زمینه حمایت از حقوق اطفال عنوان نموده و این برنامه را یکی از مهمترین برنامه های کمیسیون دانسته است که می‌تواند در جهت اهتمام، رعایت و تامین حقوق بشری اطفال کمک نماید.

محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مورد میکانیزم و شیوه های اجرایی این برنامه صحبت نموده و از معلمین اشتراک کننده خواست تا روی بهتر تطبیق شدن این برنامه در مکاتب شان تمرکز بیشتر نموده و با بکار گیری خوبترین میتود های درسی به غنامندی و موثریت این برنامه بیافزایند.

توضیح اعلامیه جهانی حقوق طفل، کنوانسیون جهانی حقوق طفل و پروتوکل‌های الحاقی آن؛ وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق اطفال در قوانین ملی، پیامد های منفی کار شاقه اطفال، خشونت علیه اطفال و اثرات منفی آن از جمله موضوعاتی بود که طی دو روز ورکشاپ برای اشتراک کنندگان توضیح داده شده است.

اشتراک کنندگان برگزاری این برنامه را در جهت رعایت و تأمین حقوق بشری اطفال موثر خوانده و بر ادامه این برنامه ها تأکید ورزیده اند. به باور آنها اطفال امروز مسئولیت های بزرگی را در آینده بدوش خواهند داشت و بخاطر تضمین سلامت خانواده ها و اجتماع نیاز است تا توجه ویژه نسبت به این قشر از جامعه صورت گیرد.

این برنامه قرار است که از سوی معلمین اشتراک کننده در ورکشاپ برای 300 طفل آموزش داده شود که بدین ترتیب هر معلم مسئولیت دارد 30 طفل دیگر را در مکاتب شان تحت آموزش قرار دهند که به همین منظور برای هر طفل شرکت کننده در این برنامه کتابچه؛ قلم و سایر مواد لازم داده شده است.

در پایان از معلمین اشتراک کننده خواسته شد تا در مورد تطبیق هرچه بهتر این برنامه توجه نموده و به همین منظور با آمریت معارف شهری شهر نیلی هماهنگی صورت گرفته است تا معلمین متذکره را در جهت تطبیق بهتر برنامه کمیسیون یاری رساند.


بازنشر این مطلب