گزارش‌های روزانه بازدید:237 تاریخ نشر:2018-06-09

جلسه آموزشی در رابطه به منع تصرف زن از اموال شخصی

دفتر ساحوی قندهار

بخش حمایت از حقوق بشری زنان دفتر ساحوی قندهار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی  تحت عنوان (ممانعت زنان از تصرف اموال شخصی) بهتاریخ 16/3/1397به اشتراک (۵۰) زن شاملین کورس خیاطی ولسوالی دند ولایت قندهار برگزار گردید.

جلسه با قرا ت آیات چند از  کلام‌الله آغاز گردید، نخست مسئول کورس حرفوی خیاطی  از دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار سپا س گزاری نموده که همیشه با منسوبین این کورس حرفوی جلسات اموزشی حقوق بشری بالخصوص حقوق زنان تدویر نموده  و هم از شاملین جلسه خواست تا از موضوعا ت مطرح در جلسه استفاده اعظمی نمایند و در محلات سکونت و کار خود باسایر زنان  کار آموزشی نمایند، بعدا روی موضوعات شامل در اجندا بحث همه جانبه صورت گرفت و به سوالات اشتراک کننده‌ها از جانب آموزگاران حقوق بشر پا سخ‌های قناعت‌بخش ارایه گردیده، اشتراک کننده‌های جلسه همچو جلسات را در مورد آگاهی‌دهی از حقوق بشری مفید دانسته  و تعهد نمودند که در محلات کار و سکونت خود در رابطه باسایر زنان کار آموزشی نمایند  و جلسه با دعایه پایان یافت.


بازنشر این مطلب