گزارش‌های روزانه بازدید:566 تاریخ نشر:2018-06-11

اشخاص دارای معلولیت و اطفال مصروف در کارهای شاقه باید مورد حمایت قرار گیرند

محمدموسی محمودی رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با هیأت همراه‌شان با وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و مسئولین بخش‌های ذیربط ملاقات نموده و آقای محمودی در مورد گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تحقیق ملی "پیامدهای کار شاقه اطفال" و گزارش فعالیت‌های بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و پیشنهادهای که مشخصا باید مورد توجه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین قرار گیرد به ایشان معلومات داده و خواستار رسیدگی در موارد مطروحه گردیدند.

آقای محمودی در قسمت از سخنان شان در مورد تطبیق مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت از جمله ماده 31 آن که در مورد جمع‌آوری احصائیه‌ها، آمار و ارقام و سایر موارد از جمله دسترسی فزیکی، اشتغال و خدمات بازتوانی و همچنان تهیه گزارش تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت به کمیته ملل متحد که از مکلفیت‌های حکومت است و در گزارش‌های کمیسیون نیز انعکاس یافته است را یادآوری نمودند.

آقای محمودی در قسمت تحقیق ملی "عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال" نیز یادآوری نموده و گفتند که، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اساس صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های خود روی موضوعات مهم حقوق بشری تحقیق‌های ملی را انجام می‌دهد و برای رفع مشکلات و نابسامانی‌های موجود برای ارگان‌های ذیربط پیشنهاد ارایه می‌نماید. کمیسیون تا اکنون پنج تحقیق ملی را انجام داده است که ما شاهد تغیرات خوب به نفع مردم و جامعه خود هستیم از جمله این تحقیق‌ها می‌توان از علل و عوامل قتل‌های ناموسی، پدیده منفور بجه‌بازی، دسترسی به حق صحت، قربانیان نقض حقوق بشر و تروریزم در کشور را نام برد که ما شاهد تغیرات خوب در کد جزا هستیم.

وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در مورد چنین گفت: «گزارش‌های کمیسیون بسیار خوب و مناسب و مورد تائید ما است، کار ما و شما مشترک است و در مورد افراد دارای معلولیت اولا باید ذهنیت‌ها تغییر بخورد و کرامت انسانی‌شان احترام شود، تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات باید مورد تصویب قرار گیرد و خبر خوش این است که در برج سرطان اداره مستقل برای حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت با تصویب پارلمان ایجاد می‌شود و خوب است که در این قانون تعدیلات بنام اداره مستقل تصویب شود و در مورد اشخاص دارای معلولیت ذهنی در هفته آینده یک جلسه  مشورتی در وزارت با آقای عبدالعلی بارکزی خواهیم داشت، در این جلسه نماینده کمیسیون نیز شرکت نماید و قبول داریم که برای اشخاص که دارای معلولیت ذهنی اند عرضه خدمات آموزشی و بازتوانی صورت گیرد.»

در مورد کار شاقه اطفال ایشان گفتند که کار شاقه اطفال یک ظلم است و دولت افغانستان متعهد است که در این مورد کار نماید و یک نشست بزرگ در مرد منع کار شاقه اطفال ضرورت است و این کار را با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک جا انجام خواهید داد. ایشان تطبیق حکم تعلیمات اجباری را برای اطفال بعنوان مانع کار اجباری برشمردند و گفتند که پلان عمل ملی مبارزه با کار شاقه اطفال تهیه گردیده است و گزارش آن در اخیر برج جون امسال نشر می‌شود. وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در مورد پیشنهادهای ارایه شده در گزارش تحقیق ملی کمیسیون را مورد قبول دانسته و برای اجراأت آن به همکاران شان هدایت دادند.

سپس آقای ببرک‌زی هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اطفال، آقای محبتی هماهنگ کننده افراد دارای معلولیت، آقای قانع سرپرست معینت شهدا و معلولین و آقای اخلاقی مسئول بخش اطفال آن وزارت نیز پیرامون موضوعات مطرح شده وضاحت بیشتری دادند و در نهایت جلسه چنین جمع‌بندی و فیصله شد که:

·       همکاری‌ها بین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین تداوم یابد؛

·       ورکشاپ مشورتی در مورد اشخاص دارای معلولیت ذهنی تدویر گردد و طرح آن برای مقام ریاست جمهوری ارسال شود؛

·       یک نشست بزرک در مورد منع کار شاقه اطفال با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آینده نزدیک تدارک دیده شود؛

·       پروسه سروی ملی معلولیت طی مراحل گردیده و از طرف نهاد مربوطه به منصه اجرا گذاشته شود.

پیشنهادات بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت که در جلسه با وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ارایه گردید قرار ذیل است:

·       وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان باید برای توانبخشی و بازتوانی اشخاص دارای معلولیت ذهنی تدابیر لازم را اتخاذ نموده و حد اقل در سطح زون‌ها این مراکز را ایجاد نمایند.

·       سروی ملی معلولیت که مطابق با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت یک نیاز اساسی برای برنامه ریزی‌ها برای اشخاص دارای معلولیت محسوب می‌شود، هرچه زودتر از طرف سکتورهای مربوط مورد اجرا قرار گیرد.

·       وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین باید اسلوب (پروسیجر) و معیارهای مناسب را برای توزیع نمرات رهایشی، آپارتمان‌ها و بورسیه‌های تحصیلی و سایر امتیازات اشخاص دارای معلولیت را تهیه و اجرایی سازد.

·       وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین باید تعدیلات پیشنهادی که توسط کمیته بازنگری در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته را هر چه زودتر طی مراحل نموده و بعد از تصویب و توشیح به منصه اجرا بگذارد.

·       وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان هر چه زودتر در مورد حل مشکلات اشخاص دارای معلولیت از اطفال و زنان که معلولیت ذهنی دارند تدابیر لازم و مشخصی را روی دست گرفته و در هماهنگی با سایر وزارت‌های سکتوری با ایجاد آسایشگاه‌ها و مراکز بازتوانی از حقوق بشری انها حمایت نمایند.

·       از موسسات کمک کننده بین‌اللملی توقع می‌رود که موسسات غیردولتی که در بخش معلولیت خدمت می‌نمایند را مساعدت‌های مالی نمایند.

·       دولت هر چه زودتر گزارش کارکرد خود در رابطه به اجرای مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت را تهیه و به کمیته بین‌المللی این کنوانسیون ارایه نماید.

·       کشورهای کمک دهنده باید با دولت در مورد اجرای برنامه ملی سروی ملی معلولیت همکاری مالی و تخنیکی نماید.

·       وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین باید استراتیژی میان مدت را در مورد محافظت و بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت طرح و اجرا نماید.

پیشنهادها  از تحقیق ملی کار شاقه اطفال

حمایت و انکشاف حقوق بشری افراد ساکن در افغانستان وظیفه بدون قید و شرط دولت است. دولت افغانستان مکلف است اقدامات لازم را برای تأمینات اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام دهد. ادامه جنگ و منازعه در افغانستان تعداد زیادی از اطفال را بی‌سرپرست ساخته و باعث فقیرشدن مردم از نگاه اقتصادی گردیده است. اطفال مجبور به انجام کارهای شاقه شده و از حقوق ابتدایی بشری شان؛ مانند دسترسی به تعلیم و تربیه و غیره محروم گردیده اند. بناءً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می‌نماید که:

·       دولت افغانستان باید اقدامات جدی برای پایین آوردن میزان فقر در کشور انجام دهد. غیر از تشبثات اقتصادی کلان، شناسایی خانواده‌های بی‌سرپرست، بدسرپرست و پرجمعیت و ارائه تسهیلات مالی به آن‌ها، تقویت بخش‌های خصوصی از طریق ارائه قرضه‌های بلندمدت یا بدون سود، تقویت و یا ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زود بازده، تأسیس صندوق مالی مخصوص کودکان و اختصاص سود آن به تعلیم و تربیه، صحت و تغذیه کودکان، راهکارهایی اند که دولت می‌تواند با اجرای آن‌ها در راستای رشد اقتصادی و کاهش فقر اقدام نماید.

·       همچنان کنترل نفوس می‌تواند برای پایین آوردن میزان فقر در کشور کمک جدی نماید؛ بناءً وزارت صحت عامه زمینه دسترسی شهروندان کشور به امکانات تنظیم خانواده (Family Planning) و یا ایجاد فاصله میان ولادت‌ها را مساعد سازد. این وزارت باید رشد جمعیت را بر مبنای اصول علمی و متناسب با امکانات و نیازهای کشور تنظیم و کنترل نماید.

·       به وزارت معارف پیشنهاد می‌شود که در زمینه تعلیم و تربیت اطفال کارگر توجه جدی نموده و با ایجاد مکاتب شبانه زمینه تحصیل را برای اطفال کارگر مساعد بسازد. همچنین این وزارت‌خانه باید در راستای تحقق ماده چهل‌وسوم قانون اساسی آموزش را تا سطح متوسطه به‌صورت اجباری اجرا نماید.

·       تأمینات اجتماعی لازم برای اطفالی که سرپرست خانواده را از دست داده اند باید تأسیس گردد. ایجاد انواع بیمه و پرورشگاه‌های معیاری برای نگهداری اطفال راهکارهای مهم برای اجرای این پیشنهاد است.

·       به دولت پیشنهاد می‌شود که جهت آگاهی‌دهی خانواده‌ها و اطفال، حقوق مربوط به اطفال و اضرار کارهای شاقه را در نصاب تعلیمی بگنجاند و از طریق رسانه‌ها و مساجد نیز برای مردم در این زمینه‌ها به‌طور دایم اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.

·       یکی از مواردی که در کار شاقه اطفال قابل توجه است ضعف و پراکندگی مواد قانونی در زمینه کار اطفال است به دولت پیشنهاد می‌شود که قوانینی ساخته شود که از اطفال حمایت نموده و مصونیت اطفال کارگر را تضمین نماید و زمینه پاسخگویی و عدالت را مساعد سازد.

·       ارائه خدمات صحی برای اطفال قربانی خشونت مساعد ساخته شود تا هم به صدمات جسمی آنان رسیدگی شود و هم صدمات روانی آن‌ها کاهش یابد.

·       جنگ و ناامنی یکی از مواردی است که می‌توان آن را به‌عنوان یک عامل اصلی برای ادامه وضعیت ناگوار اطفال به حساب آورد. تلاش‌های بنیادی در جهت رفع این پدیده منفی باید یکی از استراتژی‌های کلان ملی باشد و دولت در این زمینه وظیفه دارد که اقدامات عملی و فوری را روی دست گیرد و گذشته از هرگونه آرمان‌گرایی، صلح را یک ضرورت اساسی دانسته و در راستای تحقق آن اقدامات جدی انجام دهد.

·       نبود مراکز حمایتی یکی از مواردی است که در افغانستان غایب است. این امر می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که عدم آگاهی و نبود امکانات برخی از آن دلایل است. به دولت پیشنهاد می‌شود که زمینه‌ها و ارائه تسهیلات لازم را برای تأسیس مؤسسات خیریه و مراکز حمایوی از خانواده‌های فقیر، بی‌سرپرست، بدسرپرست و پرجمعیت فراهم آورد.

·       وزارت کار و امور اجتماعی باید برمبنای قانون از اشتغال رسمی اطفال به کارهای شاقه جلوگیری نموده و مشکلات اقتصادی خانواده‌های مجبور به داشتن اطفال کار را با ایجاد مراکز خاص و ایجاد اشتغال مناسب برای کودکان و تحصیل در ضمن کار، رسیدگی نماید.

·       به دلیل اهمیت مسائل اطفال، لازم است که نهادهای دولتی و غیردولتی در روز جهانی اطفال این روز را به صورت جدی‌تر گرامی داشته و با برگزاری کنفرانس‌های علمی و مطبوعاتی توجه مردم و بنیادهای خیریه را جهت حمایت از اطفال جلب نماید. همچنین پیشنهاد  می‌شود که روز دوازدهم ماه ثور به عنوان روز ملی اطفال مشغول به کارهای شاقه نامگذاری شود.


بازنشر این مطلب