گزارش‌های روزانه بازدید:120 تاریخ نشر:2018-07-07

بررسی راه‌های دادخواهی از حقوق بشر در مزار شریف

دفتر ساحوی مزارشریف

 طی ورکشاپ دو روزه آموزشی، 25 تن از مدافعان حقوق بشر، شیوه های دادخواهی و حمایت از حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این ورکشاپ که از سوی بخش آموزش های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به روزهای یازده و دوازده سرطان در تالار کنفرانس های این دفتر دایر شد، قواعد و حقوق سیاسی در انتخابات، و راههای دادخواهی از ارزشهای حقوق بشر از جمله موضوعاتی بود که از سوی مربیان بخش آموزش با اشتراک کنندگان در میان گذاشته شد.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر طی سخنانی در پایان ورکشاپ و قبل از اهدای تصدیقنامه ها به اشتراک کنندگان ابراز  امیدواری کرد که مباحث مطرح شده در این دوروز به درک روشنتر از ارزشهای حقوق بشری انجامیده باشد و شما مدافعان توانسته باشید راههای همکاری و شبکه سازی را بیش از پیش برای خود هموار کنید.

علی شیر انتظار از فعالان مدنی جوزجان و اشتراک کننده در این ورکشاپ، آگاهی از حقوق سیاسی را برای کاندیدان شوراهای ولسوالی و پارلمانی بسیار مهم دانست و خواهان برنامه ریزی کمیسیون حقوق بشر برای آموزش آنان شد.

شکیلا حنیفی فعال مدنی در سمنگان و دیگر اشترا کننده این ورکشاپ گفت ما فعالان مدنی در سمنگان از طریق ارتباط و همکاری دستاوردهای خوبی در زمینه دادخواهی داشته ایم و خواهان توسعه این ارتباط و همکاری در قالب یک شبکه  در سطح چهار شمال ولایت می باشیم.

در یک کار گروهی اشتراک کنندگان به این سئوال پاسخ دادند که مدافعان حقوق بشر چه نقشی را برای حمایت از حقوق بشر بازی نمایند. یکی از گروههای کاری با بیان اینکه مدافعان حقوق بشر، اهداف قابل دسترس را شناسایی نمایند، به نظارت، اعتراض، تحصن و گردهمایی به عنوان نقش هایی اشاره کردند که مدافعان می توانند در دفاع از حقوق بشر ایفا کنند.

گروه دیگر به ارائه کردن راههای مناسب به حکومت، شبکه سازی میان مدافعان حقوق بشر و پل شدن میان دولت و جامعه از موارد دیگر نقش حمایتی مدافعان حقوق بشر اشاره کردند.

گروه سوم تلاش برای فرهنگ سازی ارزش های حقوق بشری، بومی سازی مفاهیم حقوق بشر و شامل ساختن این مفاهیم در نظام آموزشی را از موارد دیگر بستر های حمایت مدافعان از توسعه حقوق بشر دانستند.


بازنشر این مطلب