گزارش‌های روزانه بازدید:163 تاریخ نشر:2018-10-09

برگزاری سمینار «نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در انتخابات» در مزار شریف

دفتر ساحوی مزارشریف

 این سمینار علمی به روز 12 میزان از سوی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در هوتل کینگ شهر مزار شریف دایر شد، و در آن نزدیک به 60 تن از استادان دانشگاه و فعالان مدنی و رسانه یی ولایت بلخ شرکت کرده بودند. رازقداد گلزاری آمر بخش آموزش ها در این دفتر گفت عنوان سمینار اشاره به سه رکن دموکراسی دارد و دموکراسی واقعی بدون انتخابات، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی متکثر نمی تواند قابل تصور باشد.

داکتر محمد امین احمدی اسلام شناس و یکی از اندیشمندان سیاسی در افغانستان که سخنران اصلی این سمینار علمی بود، گفت وقتی ما به درک عمیق اهمیت انتخابات، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در یک نظام دموکراتیک پی می بریم که سخن خود را از حق حاکمیت شروع کنیم. آیا ما انسان ها از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برخوردار هستیم یا نه. او گفت پاسخ قانون اساسی افغانستان به این سئوال مثبت هست و حق مشارکت نیز از همین حق حاکمیت ناشی می شود. مشارکت به این معنا است که همه شهروندان به شکل موثر این فرصت را داشته باشند که در تعیین سیاست های عمومی نظام حاکم و اینکه چه کسانی عهده دار پیشبرد حاکمیت باشند مداخله کند.

او گفت برای تحقق حاکمیت ما نیاز به تشکیل یک نهاد عمومی به نام دولت به عنوان یک ساختار حقوقی داریم و در مرحله بعد تعیین اینکه چه کسانی سکاندار این ساختار حقوقی باشد. داکتر احمدی گفت میکانیزم دموکراتیک رسیدن به این هدف انتخابات است. انتخابات سیستمی است که آرای ما را تبدیل به چوکی قدرت می کند.

اما ما به شکل انفرادی نمی توانیم موثر باشیم زیرا ساختارهایی هست که در دنیای واقعی جلو تاثیرگذاری ما را می گیرد. مثلا ساختارهای فرهنگی و سنتی مانع تاثیرگذاری زنان در جامعه ما می شود. یا افراد نادار را ساختارهای اقتصادی غیرموثر می سازد. تعلق قومی نیز در بسیاری موارد مانع مشارکت موثر شهروندان می شود. در حالی که به لحاظ نظری می خواهیم همه برابر باشیم، سئوال اینست که چطور بتوانیم ساختارهای تبعیض آفرین را از آن جهت که مانع مشارکت افراد فرودست می شود، بشکنیم یا حداقل میزان تاثیرگذاری آن را کاهش دهیم. پاسخ تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است. جامعه مدنی شامل تمامی نهادهای غیردولتی است و لذا با شکل دادن به آن ما قدرتی می سازیم که قدرت دولتی را کنترل می کند.

اما حزبی می تواند بستری برای تبلوراراده ما باشد، که ساختاری دموکراتیک داشته باشد، مسئولانش به گونه ی دوره یی و به شکل شفاف انتخاب شوند. این گونه احزاب رای های توده یی را تبدیل به آرای برنامه ریزی شده می کنند. نقش مهم دیگر احزاب سیاسی پرکردن شکاف های اجتماعی است. احزاب می توانند با طرح برنامه ها، شکاف های اجتماعی را پر کنند.

داکتر احمدی که چند سالی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بوده، در بخش دیگر صحبتش گفت علمکرد ضعیف حکومت افغانستان در تامین امنیت و عدالت، به ترویج واسطه گری و کاهش اعتماد مردم منجر شده و لذا بسیاری از مردم برای تامین امنیت و حل منازعات خویش به بزرگان و رهبران قومی رجوع می کنند و رهبران قومی در بسیاری از موارد نقش جایگزین حکومت نهادی را بازی می کنند.

 او با اشاره به اینکه حوزه انتخاباتی در افغانستان بزرگ، غیر قابل انتقال و اکثریتی است، فرمول انتخاباتی افغانستان را نیمه تناسبی دانست و گفت این فرمول برای تداوم دموکراسی در افغانستان مفید است.


بازنشر این مطلب